Het einde van de pandemie?

In de Duitstalige landen hebben artsen en andere wetenschappers zich verenigd om hun kijk op het Corona-gebeuren gecoordineerd te kunnen uiten. In de mainstream-media wordt nog steeds het algemeen aanvaarde narratief weergegeven, alles wat ervan afwijkt komt niet aan de beurt. De wetenschappers van MWGFD (Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie) wijken van dit algemeen aanvaarde narratief af en willen dat er eindelijk een wetenschappelijke discussie tussen de beide kampen plaatsvindt. Ze hebben onlangs, op 19 januari 2022 een persconferentie gehouden, waarin ze een pakket van 10 punten op tafel hebben gelegd om de pandemie te beëindigen. Gezien deze conferentie nauwelijks aandacht heeft gekregen in de media (je vraagt je steeds weer af hoe dat mogelijk is), terwijl toch de meest bekende protagonisten van het Corona-verzet hieraan hebben deelgenomen, o.a. hebben Sucharit Bhakdi en Wolfgang Wodarg gesproken.(1)Voor uitgebreide informatie over de sprekers en hun betogen kan men bij Wochenblick terecht

[begin van de vertaling]

De actie is een transnationaal project in de Duitstalige landen, d.w.z. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Zuid-Tirol en Liechtenstein. Het team van auteurs bestaat dan ook uit burgers van de genoemde landen.

Er zal een open brief worden verzonden aan overheden, bestuurders en organisaties, waarin de ontvangers worden verzocht hun invloed ten volle aan te wenden en zich in te zetten voor de tenuitvoerlegging van de hier genoemde voorstellen.

Alleen samen kunnen wij het langverwachte einde bewerkstelligen van deze zogenaamde “Corona-pandemie” en alle daarmee gepaard gaande maatregelen die een zware last op de schouders van de mensen leggen.
Wij bouwen op samenwerking en solidariteit!

Wij eisen de stopzetting van de “Corona pandemie” en presenteren hiervoor een concept

Open brief

aan de bevolking, aan alle politieke en administratieve beleidsmakers bij de rechterlijke macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht op federaal, deelstaat- en plaatselijk niveau

Sinds bijna twee jaar zijn wij als artsen en wetenschappers intensief en kritisch bezig met de verschillende aspecten van de “coronapandemie”. Wij zijn tot de stellige conclusie gekomen dat de huidige politieke preventie- en immunisatie-strategieën meer ongewenste en schadelijke neveneffecten hebben dan voordelen, dat we geenszins zonder alternatieven zijn, dat we dringend een fundamentele paradigma-verschuiving behoeven en een zo breed mogelijke, wetenschappelijk gefundeerde discussie.

De mens is van nature uitgerust met een zeer doeltreffende immuun-afweer tegen infecties door bacteriën of virussen. Daarom vinden wij de huidige strategie, die uitsluitend berust op het vermijden van contacten, massale tests en grootschalige immunisatieproeven, ondoeltreffend, onevenredig en uit medisch oogpunt zeer gevaarlijk.

Wij pleiten voor een herziening van dit beleid in een breed maatschappelijk discours, waarbij alternatieven worden aangeboden en getest. Alles wat niet op bewijzen berust, kan ook niet zonder alternatieven zijn (2)Alternatiefloos was het lievelingswoord van Angela Merkel, en betekende altijd dat zij niet over een onderwerp wilde discussiëren). Maatregelen die angst en paniek zaaien zijn haast wel een contra-indicatie en vergroten de schade voor individuen en de bevolking als geheel. Wanneer het bewijsmateriaal twijfelachtig is, vormen sociale cohesie en op rede gebaseerde, voorzichtige en waarheidsgetrouwe communicatie de basis voor doeltreffend optreden.

We volgen de “Great Barrington Verklaring“.(3)Zie hiertoe ook ons bericht: Teken de Great Barrington Declaration! Deze is opgesteld door vooraanstaande wetenschappers en artsen en is reeds ondertekend door meer dan 900.000 mensen, waaronder meer dan 15.000 wetenschappers en meer dan 45.000 artsen.

De door ons voorgestelde oplossingen zijn allen gebaseerd op wetenschappelijk bewijs en kunnen bijdragen tot een kosteneffectieve uitweg uit de “corona-crisis” op zeer korte termijn. Om de tekst leesbaarder te maken, presenteren wij hier een verkorte versie en geven wij gedetailleerde argumenten, gegevens en motiveringen in de lange versie.

 

1e eis:
onmiddellijke stopzetting van de COVID-vaccinaties en in het bijzonder van de COVID-vaccinatieplicht.

Alle bekende gegevens vereisen een onmiddellijke stopzetting van deze onnodige en voor de gezondheid schadelijke genetische immunisatie-experimenten. De experimentele zogenaamde “vaccinatie”, vooral van kinderen, met de vier hierboven beschreven COVID-“vaccins”, die tot nu toe slechts in beperkte mate zijn goedgekeurd, kan door niets worden gerechtvaardigd, aangezien zij volkomen zinloos en riskant zijn.

2de eis:
dat een einde wordt gemaakt aan alle niet op bewijsmateriaal gebaseerde niet-farmaceutische maatregelen (NPI’s), zoals lock-downs, sluiting van scholen, verplichte maskers in openbare ruimten, isolatie, quarantaine, tracering van contacten, afstandsregels, alsook RT-PCR en antigeen-sneltests voor mensen zonder ziektesymptomen en onmiddellijke openstelling van sportfaciliteiten, restaurants, kerken en culturele instellingen voor iedereen zonder toegangsvoorwaarden.

Talrijke wetenschappelijke studies tonen aan: niet-farmaceutische interventies (NPI’s) dragen niet bij tot het voorkomen van sterfgevallen en ernstige ziektegevallen; de “stringency-index”, d.w.z. de som van alle maatregelen door een staat over een bepaalde periode, is niet gerelateerd aan Covid-19-gevallen noch aan sterfgevallen. In plaats daarvan zou het afdoende moeten zijn een beroep op het gezond verstand en de rede te doen om zich aan de beproefde hygiëneregels te houden, zoals een hand voor de mond bij hoesten of niezen, en thuis te blijven als men ziek is. Proactieve gezondheidszorg waardoor zieke mensen thuis verpleegd kunnen worden, zouden meer opleveren dan alle vaccinatiecampagnes.
Culturele, horeca- en sportgelegenheden en kerken zijn belangrijke sociale ontmoetingsplaatsen. Zij voldoen aan de basisbehoeften aan gezelligheid en sociale participatie, die op hun beurt een centraal element vormen in het complexe samenspel van menselijke weerstand en immuniteit. Er moet een einde komen aan het sluiten van deze faciliteiten of het beperken van de toegang tot bepaalde maatschappelijke groepen op grond van een zeer dubieuze norm (2G, 3G) die niet objectief kan worden gerechtvaardigd.

3e eis:
de beheersing van een pandemie moet op verstandige wijze gebeuren op basis van wetenschap en bewijs, onder meer door het correct testen van echt zieke mensen en het correct registreren van de epidemische situatie. Aangezien dit al twee jaar wordt verwaarloosd, eisen wij het ontslag van de adviserende deskundigen.

Uit medisch oogpunt heeft het testen op respiratoire virussen alleen zin als er therapeutische consequenties aan verbonden zijn, meestal alleen voor ernstig zieke patiënten in het ziekenhuis met een specifieke (antivirale) therapiebehoefte, voor zieken in het surveillance-systeem voor respiratoire infecties en voor deelnemers aan een epidemiologisch cohortstudie dat nog steeds ontbreekt. Bij het testen moet altijd een differentiële diagnose worden overwogen van ziekten die door andere virussen van de luchtwegen worden veroorzaakt.
RT-qPCR-tests met Ct-waarden boven 25 mogen niet als positief worden gerapporteerd. Bovendien mogen alleen RT-qPCR-tests voor ten minste drie genen worden uitgevoerd en mag de diagnose COVID-19 pas worden gesteld nadat een arts de voorgeschiedenis, de symptomen en de klinische bevindingen van de patiënt heeft bestudeerd.
Er moet altijd een cohortstudie worden vastgesteld dat representatief is voor de bevolking. Dit moet een longitudinale registratie en surveillance van elke epidemie van nationale omvang van SARS-CoV-2 mogelijk maken, waarbij de incidentie, de prevalentie, de ernst van de ziekte en de immuniteit-status worden geregistreerd (tests op antilichamen en T-celimmuniteit).
Aangezien dit na meer dan twee jaar nog niet is gebeurd, moeten de bestaande deskundigen worden vervangen door een interdisciplinair adviesorgaan van onafhankelijke deskundigen.

4de eis:
het ontwikkelen van gemakkelijk toepasbare concepten voor de preventie en vroegtijdige behandeling van COVID-19 en ook voor klinische en, zo nodig, intensive care behandeling van ernstige kuren.

Er bestaat een doeltreffende profylaxe tegen COVID-19 en andere infectieziekten, bijvoorbeeld een gezonde levensstijl, veel sociale contacten, en vitamine D3. Uit de complementaire geneeskunde, de natuurgeneeskunde en de traditionele geneeskunde zijn talrijke planten en maatregelen bekend die zowel bij preventie als bij een vroegtijdige behandeling met succes kunnen worden toegepast. Daarnaast bestaat er een effectieve conventionele therapie voor COVID-19, bijvoorbeeld ontstekingsremmers, antihistaminica, topische of systemische corticosteroïden, hydroxychloroquine, ivermectine, monoklonale antilichamen en anticoagulantia. Alleen goed verdragen, doeltreffende antivirale geneesmiddelen mogen worden gebruikt. In onze bijgevoegde verantwoording stellen wij beproefde behandelingsprotocollen voor.

5de eis:
Er moet een einde komen aan de dominantie van één enkele redenering, namelijk de virologische redenering. Ook met andere aspecten, zoals economische, sociale, psychologische, educatieve en holistische medische overwegingen moet rekening worden gehouden.

De dominantie van één enkele invalshoek bij de behandeling van een complex probleem is altijd onvoldoende. Hoewel het in individuele gevallen nuttig is een pandemie vanuit virologisch oogpunt te bekijken, mogen andere aspecten niet zomaar worden veronachtzaamd.
Wij eisen dat artsen uit disciplines die dicht bij de patiënt staan (bijvoorbeeld kinderartsen, kinderpsychologen, internisten, longartsen) en artsen die een algemeen medisch overzicht hebben van ziekteverschijnselen en onmisbaar zijn bij bijvoorbeeld het ophelderen van bijwerkingen van vaccinatie en het onderzoeken van doodsoorzaken (pathologen, forensisch pathologen), worden ingeschakeld.
De steeds grotere invloed van de farmaceutische bedrijven heeft geleid tot afhankelijkheid, met inbegrip bij de keuze voor de “corona-strategie” en tot een enorme stijging van de kosten in de medische sector, maar zonder een gelijktijdige verbetering van de gezondheidszorg. Het is tijd om passende maatregelen te nemen die zowel bijdragen tot de bevrijding uit deze afhankelijkheid als tot de gewenste verbetering van de volksgezondheid en tot de verlaging van de kosten in de medische sector.
Een goed functionerend sociaal stelsel omvat ook economische, psychologische, sociale, educatieve aspecten en andere medische vraagstukken. De huidige politieke behandeling van de Corona-crisis maakt al deze aspecten ondergeschikt aan de virologische logica. Wij achten dit onverstandig en politiek gezien fataal.

6de eis:
de bevolking geruststellen over de aanwezigheid van toereikende medische zorg voor iedereen.

De presentatie van de pandemie in de media heeft tot dusver bij een groot deel van de bevolking een niet te onderschatten angst voor een “dodelijk virus” doen ontstaan, en de mensen hebben deze angst geïnternaliseerd. Wij weten uit vele jaren interdisciplinair onderzoek naar het nauwe verband tussen de psyche en het immuunsysteem dat angst, samen met stress, een belangrijke factor is die bijdraagt tot de verzwakking van het immuunsysteem. Het enige natuurlijke tegengif voor deze over-activering van het panieksysteem op sociaal niveau is de activering van de fysiologische tegenhanger, het affiliatie-systeem. Dit leidt, bijvoorbeeld door sociale nabijheid en geborgenheid, tot ontspanning en de tegenregulering van sympathische autonome prikkeling. Bangmakerij door de media helpt niet in deze situatie. Integendeel, de mediamakers moeten hun taak vervullen door niet alleen rampnieuws te verspreiden, maar vooral te kijken naar de aspecten die reden tot hoop geven. Het is bijvoorbeeld al lang bekend dat een groot percentage van de bevolking waarschijnlijk ook immuniteit tegen dit virus heeft door kruisimmuniteit tegen andere coronavirussen. Voor zover wij weten, is dit bevrijdende nieuws nooit naar buiten gebracht. In die zin zou het geruststellen en tot rust brengen van de bevolking een belangrijkere rol moeten spelen dan het aanwakkeren van angst en paniek. De verdeeldheid van de samenleving kan alleen worden overwonnen door een open en respectvolle dialoog, niet door intimidatie van de media en de politiek.

7de eis:
De media moeten uitgebreide informatie verstrekken, overeenkomstig de ethische richtsnoeren voor journalisten die in de Gedragscode voor de Pers zijn geformuleerd, en dat zonder angst en paniek te zaaien.

Naast evenwichtige berichtgeving waarin van diffamatie van afwijkende meningen en gefundeerde kritiek wordt afgezien, zouden bijdragen over onderwerpen als een gezonde levensstijl en versterking van het immuunsysteem nuttig kunnen zijn. Berichtgeving die is gericht op angst en paniek is niet verenigbaar met de ethische richtsnoeren die zijn geformuleerd in de “Gedragscode voor de Pers”.

8ste eis: de invoering van programma’s voor de behandeling van de fysieke en psychologische trauma’s die door de maatregelen zijn veroorzaakt, met name voor kinderen en jongeren.
De langdurige lock-down-maatregelen en de masker-plicht, alsmede het ontbreken van de mogelijkheid tot normale sociale contacten, hebben bij veel kinderen en jongeren geleid tot psychologisch leed en soms trauma’s. Daarom moeten middelen beschikbaar worden gesteld om de getroffenen op gemeenschapsniveau therapeutisch en preventief te bereiken. Een eerste stap zou zijn om de onnodige belasting weg te nemen vanwege de tests en de masker-plicht. Voorts moeten leerkrachten en verantwoordelijken voor het jeugdwerk worden opgeleid en voorgelicht aan de hand van geschikt voorlichtingsmateriaal. Een toename op korte termijn van het aanbod van therapeutische mogelijkheden voor kinderen en jongeren zou belangrijk zijn. Er moet onmiddellijk een einde komen aan het impliciet toeschrijven van de schuld voor de ziekte van familieleden aan kinderen. Deze schuldtoewijzingen waren in feite vanaf het begin onjuist en psychologisch gevaarlijk.

9de eis: Beëindig de verpleegkundige noodsituatie door passende maatregelen.
Uit de analyses van de vermeende noodsituatie in de intensive care blijkt dat deze het gevolg is van een politiek falen. In plaats van voldoende loon, goede arbeidsomstandigheden en erkenning voor verplegend personeel, werd getracht dit te compenseren door middel van dubieuze stimuleringsregelingen voor Corona-gedweeheid. Dit moet onmiddellijk worden stopgezet en het vrijgekomen geld moet worden overgeheveld van particuliere dienstverleners naar billijke lonen voor het personeel en een hogere personeelsbezetting, zodat de diensten beter kunnen worden gepland, de werkdruk kan worden verminderd en de bureaucratie kan worden teruggedrongen.
De verpleging is de grootste gespecialiseerde beroepsgroep die de minste erkenning krijgt. Sinds de invoering van de DRG-financiering van ziekenhuizen is de ontmanteling door middel van een meedogenloos, op winst gericht personeelsbeleid steeds verder gevorderd. Het beroep van verpleegkundige moet op alle gebieden aantrekkelijker worden gemaakt. Dit kan alleen slagen als er ervaren collega’s in managementfuncties zijn die nog contact met patiënten onderhouden en weten wat in de praktijk nuttig is.

10de eis: Scheiding der machten, rechtvaardigheid en vrijheid
Wij eisen het herstel van de scheiding der machten, omdat deze tijdens de Corona-crisis werd ondermijnd. De regering liet haar wil door het parlement in wetten omzetten. De rechtbanken oordeelden in overeenstemming met de regering omdat de rechterlijke macht en de openbare aanklagers onder de regering ressorteren en omdat de staat de rechters betaalt en de wetten schrijft. Dus er was niets om de mensen te beschermen tegen de staat. Toen een rechter zich kritisch over de maatregelen had uitgelaten, gelastte het Openbaar Ministerie huiszoekingen bij de rechter en bij de wetenschappers die op uitnodiging van de rechter adviezen hadden geschreven.
Wij eisen dat de staat de mensen niet willekeurig allerlei dingen mag voorschrijven, zoals het dragen van maskers, afstand houden, niet bijeenkomen, hun zaak sluiten, alleen gevaccineerde mensen in dienst nemen of zich laten vaccineren. De staat mag alleen voorschrijven wat de rechtsorde eist, b.v. niet stelen en niet moorden.
Wij eisen dat de vrijheid van meningsuiting wordt hersteld. Alle door de staat gesteunde censuurmaatregelen, zoals door de staat gefinancierde “fact-checkers” en maatregelen tegen “nepnieuws”, moeten worden stopgezet. Er moet een einde komen aan de discriminatie of het ontslag van overheidsambtenaren die kritisch staan tegenover de maatregelen.
Wij eisen het herstel van de academische vrijheid. In de Corona-crisis heeft de staat zich gemengd in het proces van wetenschappelijke waarheidsvinding en de wetenschap geïnstrumentaliseerd. De staat mag niet één wetenschappelijke stelling als de waarheid verkondigen en alle wetenschappers die andere stellingen huldigen, negeren of in diskrediet brengen.

Namens alle bezorgde medeburgers van dit land verzoeken wij u dringend uw politieke invloed ten volle aan te wenden en u in te zetten voor de uitvoering van de hier genoemde voorstellen!

Alleen samen kunnen wij het langverwachte einde bereiken van deze zogenaamde “Corona Pandemie” en alle daarmee samenhangende maatregelen die een zware last leggen op de bevolking.

Wij rekenen op uw medewerking en solidariteit!

 

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.