Rusland kondigt deel-mobilisatie af

Rusland heeft op 21 september 2022 een gedeeltelijke mobilisatie afgekondigd.

Omdat we bij ons vermoedelijk alleen losse zinsneden uit de jongste toespraak van Poetin zullen horen, en vooral koppen als “Poetin dreigt met kernwapens” zullen zien, heb ik de hele toespraak vertaald.

Geachte vrienden!

Het onderwerp van mijn toespraak is de situatie in Donbass en het verloop van de speciale militaire operatie om het gebied te bevrijden van het neonazistische regime dat in 2014 in Oekraïne de macht heeft gegrepen door middel van een gewapende staatsgreep.

Ik richt mij vandaag tot u, alle burgers van ons land, mensen van verschillende generaties, leeftijden en nationaliteiten, de mensen van ons grote Moederland, allen die verenigd zijn door het grote historische Rusland, soldaten en officieren, vrijwilligers die nu aan het front vechten, deel uitmaken van het leger, onze broeders en zusters – inwoners van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk, de regio’s Cherson en Zaporozje en andere gebieden die bevrijd zijn van het neonazistische regime.

Het gaat om de noodzakelijke, dringende stappen om de soevereiniteit, de veiligheid en de territoriale integriteit van Rusland te beschermen, om het ondersteunen van de wens en de wil van onze landgenoten om hun eigen toekomst te bepalen en om het agressieve beleid van sommige westerse elites, die met alle middelen proberen hun overheersing te handhaven, en daartoe proberen alle soevereine, onafhankelijke ontwikkelingscentra te blokkeren en te onderdrukken om hun wil aan andere landen en volkeren te blijven opleggen en hun pseudo-waarden te vestigen.

Het doel van dit Westen is om ons land te verzwakken, te verdelen en uiteindelijk te vernietigen. Ze zeggen al ronduit dat ze de Sovjet-Unie in 1991 hebben kunnen opsplitsen en dat het nu tijd is dat Rusland zelf uiteenvalt in een reeks regio’s en gebieden, die elkaars doodsvijanden zijn.

Dergelijke plannen zijn al lang in de maak. Zij hebben bendes van internationale terroristen in de Kaukasus aangemoedigd en offensieve stellingen van de NAVO dicht bij onze grenzen opgebouwd. Zij hebben de totale russofobie tot hun wapen gemaakt, inclusief de decennialange doelbewuste cultivering van de haat tegen Rusland, vooral in de Oekraïne, waardoor zij het land de functie van anti-Russisch bruggenhoofd hebben toebedeeld en het Oekraïense volk tot kanonnenvoer hebben veroordeeld en hun in een oorlog met ons land hebben gedreven, Ze hebben deze oorlog al in 2014 ontketend, waarbij ze het leger tegen burgers hebben ingezet en genocide, een blokkade en terreur hebben georganiseerd tegen mensen die weigerden de nieuwe regering te erkennen die als gevolg van de staatsgreep in Oekraïne 2014 aan de macht is gekomen.

En nadat het huidige regime in Kiev een vreedzame oplossing voor het Donbass-vraagstuk in alle openbaarheid heeft afgewezen en bovendien heeft aangekondigd aanspraak te maken op kernwapens, werd het volstrekt duidelijk dat een nieuw grootschalig offensief tegen de Donbass met zekerheid zou komen zoals dat al twee keer eerder was gebeurd. En daarna zou, even onafwendbaar, een aanval op de Russische Krim – op Rusland – volgen.

In deze context was de beslissing om een preventieve militaire operatie te starten absoluut noodzakelijk en het enig juiste. De belangrijkste doelstellingen waren de bevrijding van het gehele grondgebied van de Donbass  en deze blijven ongewijzigd bestaan.

De Volksrepubliek Loegansk is al vrijwel geheel gezuiverd van neonazi’s. De gevechten in de Volksrepubliek Donetsk gaan door. In acht jaar tijd hebben de machthebbers in Kiev hier een lange verdedigingslinie geschapen. Een frontale bestorming daarvan zou zware verliezen tot gevolg hebben, dus onze eenheden en ook de militaire eenheden van de Donbass-republieken opereren systematisch en competent, gebruiken hun uitrusting, ontzien personeel en bevrijden stap voor stap het gebied rond Donetsk, ontdoen steden en dorpen van neonazi’s en helpen mensen die door het regime in Kiev als gijzelaars en menselijke schilden zijn misbruikt.

Zoals u weet, worden bij de speciale militaire operatie beroepsmilitairen ingezet onder contract. Ook vrijwillige formaties vechten schouder aan schouder met hen: mensen van verschillende nationaliteiten, beroepen en leeftijden – echte patriotten. Ze zijn de roep van hun hart gevolgd en zijn verrezen om Rusland en de Donbass te verdedigen.

In dit verband heb ik de regering en het ministerie van Defensie reeds opdracht gegeven de juridische status van vrijwilligers en strijders van de eenheden van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk geheel en zo spoedig mogelijk vast te leggen. Deze status moet dezelfde worden als die van reguliere militairen in het Russische leger, inclusief materiële en medische ondersteuning en sociale garanties. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de organisatie van de bevoorrading van de vrijwilligersformaties en volksmilities in de Donbass met uitrusting en materieel.

Tijdens de belangrijkste taken van de verdediging van Donbas hebben onze troepen, op basis van de plannen en besluiten van het ministerie van Defensie en de generale staf beslissende over de algemene actiestrategie, ook aanzienlijke gedeelten van de regio’s Cherson en Zaporozje en enkele andere gebieden bevrijd van de neonazi’s. Daardoor heeft zich een lange gevechtslinie gevormd, die meer dan duizend kilometer lang is.

Wat is het eerste wat ik vandaag publiekelijk wil zeggen? Reeds na het begin van de speciale militaire operatie, met inbegrip van de onderhandelingen in Istanboel, reageerden de vertegenwoordigers van Kiev zeer positief op onze voorstellen, en deze voorstellen betroffen in de eerste plaats de veiligheid van Rusland, onze belangen. Maar het is duidelijk dat een vreedzame oplossing het Westen niet aanstond, dus na het bereiken van bepaalde compromissen kreeg Kiev in feite een rechtstreeks bevel om alle onderhandelingen af te breken.

De Oekraïne wordt verder volgepompt met wapens. Het regime in Kiev ontplooit steeds nieuwe bendes buitenlandse huurlingen en nationalisten, militaire eenheden die zijn opgeleid volgens NAVO-normen en feitelijk onder bevel staan van westerse adviseurs.

Tegelijkertijd is het bewind van onderdrukking in de hele Oekraïne gericht tegen de eigen burgers, dat in de onmiddellijke nasleep van de gewapende staatsgreep van 2014 is ingesteld, op de wreedst mogelijke manier verhevigd. Het beleid van intimidatie, terreur en geweld neemt steeds massaler angstaanjagende en barbaarse vormen aan.

Ik zou willen benadrukken dat wij weten dat de meerderheid van de mensen die in de van de neonazi’s bevrijde gebieden wonen, in de eerste plaats de historische gebieden van Novorossija, niet onder het juk van het neonaziregime willen leven. In Zaporozje, de regio Cherson, Loegansk en Donetsk zagen en zien zij de wreedheden die door neonazi’s worden begaan in de bezette gebieden van de regio Charkov. De afstammelingen van de Banderistas en nazi-beulen vermoorden mensen, martelen ze, werpen ze in de gevangenis, en vereffenen rekeningen. Ze vermoorden en martelen vreedzame burgers.

In de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk en in de regio’s Zaporozje en Cherson woonden meer dan zeven en een half miljoen mensen voordat de vijandelijkheden zijn begonnen. Velen van hen waren gedwongen om te vluchten, om hun huizen te verlaten. En degenen die zijn gebleven – ongeveer vijf miljoen mensen – staan nu bloot aan voortdurende artillerie- en raketaanvallen door neonazistische strijders. Hun favoriete doelwitten zijn ziekenhuizen en scholen, en ze plegen terroristische aanslagen tegen civilisten.

We kunnen niet – ja, we hebben het morele recht niet om onze broeders uit te leveren aan deze beulen, we kunnen niet weigeren in te gaan op hun oprechte wens om hun eigen lot te bepalen. De parlementen van de Volksrepublieken van de Donbass en de civiel-militaire besturen van de regio’s Cherson en Zaporozje hebben besloten referenda te houden over de toekomst van deze gebieden en hebben ons, Rusland, verzocht een dergelijke stap te steunen.

Ik moet benadrukken dat wij alles zullen doen om veilige omstandigheden voor referenda te garanderen, zodat de mensen hun wil kunnen uiten. En wij zullen de beslissing over hun toekomst steunen, die door de meerderheid van de inwoners van de volksrepublieken Donetsk en Loegansk en de regio’s Zaporozje en Cherson wordt genomen.

Geachte vrienden!

Vandaag opereren onze strijdkrachten, zoals ik al zei, op een frontlijn die langer is dan duizend kilometer, waarbij ze het niet alleen moeten opnemen tegen neonazistische formaties, maar in feite ook tegen de hele militaire machine van het collectieve Westen.

In deze situatie acht ik het noodzakelijk het volgende besluit te nemen – dat geheel  beantwoordt aan de bedreigingen waarmee wij worden geconfronteerd – namelijk om ons vaderland, zijn soevereiniteit en territoriale integriteit te beschermen en de veiligheid van ons volk en de mensen in de bevrijde gebieden te waarborgen. Ik acht het daarom noodzakelijk het voorstel van het ministerie van Defensie en de generale staf om een gedeeltelijke mobilisatie in de Russische Federatie in te voeren, te ondersteunen.

Nogmaals, het gaat hier om een gedeeltelijke mobilisatie, dat wil zeggen dat alleen burgers die momenteel als reservisten dienst doen, tot de militaire dienst zullen worden opgeroepen, en met name degenen die al in de gelederen van de strijdkrachten hebben gediend en over bepaalde militaire vaardigheden en relevante ervaring beschikken.

Degenen die voor militaire dienst worden opgeroepen, krijgen een aanvullende militaire opleiding waarbij rekening wordt gehouden met de ervaring van de Speciale Militaire Operatie, voordat zij naar eenheden worden uitgezonden.

Het decreet inzake de gedeeltelijke mobilisatie is ondertekend.

Overeenkomstig de wetgeving zullen de kamers van de Federale Vergadering – de Raad van de Federatie en de Doema – hierover vandaag officieel per brief worden geïnformeerd.

De mobilisatiemaatregelen beginnen vandaag, op 21 september. Ik draag de hoofden van de regio’s op alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de werkzaamheden van de militaire commissariaten.

Ik benadruk in het bijzonder dat Russische burgers die in het kader van een mobilisatie voor de militaire dienst worden opgeroepen, de status, de rechten en alle sociale garanties krijgen van degenen die op basis van een contract dienen.

Ik wil hieraan toevoegen dat het besluit inzake gedeeltelijke mobilisatie ook voorziet in aanvullende maatregelen om aan de vereisten van de landsverdediging te voldoen. De directeuren van het militair-industrieel complex zijn rechtstreeks verantwoordelijk voor het verhogen van de productie van wapens en militaire uitrusting, en voor het beschikbaar stellen van extra productiecapaciteit. Op haar beurt moet de regering onverwijld een oplossing vinden voor alle vraagstukken in verband met de materiële en financiële steun aan onze defensieondernemingen.

Geachte vrienden!

In zijn agressieve anti-Russische beleid heeft het Westen elke grens overschreden. We horen voortdurend bedreigingen tegen ons land en ons volk. Sommige onverantwoordelijke politici in het Westen hebben het niet alleen over plannen om leveringen van offensieve langeafstandswapens aan Oekraïne te organiseren – systemen waarmee aanvallen op de Krim en andere regio’s van Rusland kunnen worden uitgevoerd.

Dergelijke terroristische aanvallen, waarbij ook westerse wapens worden gebruikt, worden reeds uitgevoerd in grensplaatsen in de regio’s Belgorod en Koersk. De NAVO voert real-time verkenningen uit in heel Zuid-Rusland met behulp van moderne systemen, vliegtuigen, schepen, satellieten en strategische drones.

Washington, Londen en Brussel zetten Kiev regelrecht onder druk om de militaire operaties naar ons Russische grondgebied uit te breiden. Zij schromen niet langer en spreken openlijk erover dat Rusland met alle middelen op het slagveld moet worden verslagen, gevolgd door de ontneming van politieke, economische, culturele en elke andere vorm van soevereiniteit, en daarna de volledige plundering van ons land.

Er is ook nucleaire chantage bij betrokken. Ik heb het niet alleen over de beschieting van de kerncentrale van Zaporozje, die door het Westen wordt aangemoedigd en die een nucleaire ramp tot gevolg kan hebben, maar ook over de verklaringen van sommige hoge vertegenwoordigers van vooraanstaande NAVO-landen over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van het gebruik van massavernietigingswapens – kernwapens dus – tegen Rusland.

Degenen die dergelijke uitspraken doen over Rusland wil ik eraan herinneren dat ook ons land over diverse vernietigingswapens beschikt, waarvan sommige onderdelen geavanceerder zijn dan die van de NAVO-landen. Als de territoriale integriteit van ons land wordt bedreigd, zullen wij uiteraard alle middelen gebruiken die ons ter beschikking staan om Rusland en ons volk te verdedigen. Dit is geen bluf.

De burgers van Rusland kunnen er zeker van zijn: de territoriale integriteit van ons vaderland, onze onafhankelijkheid en onze vrijheid zullen worden gewaarborgd, dat wil ik nogmaals benadrukken, met alle middelen die ons ter beschikking staan. En degenen die ons proberen te chanteren met kernwapens moeten weten dat de wind ook in hun richting kan waaien.

Het ligt in onze historische traditie, in de bestemming van ons volk om diegenen een halt toe te roepen die streven naar de wereldheerschappij. Die ons vaderland, ons moederland, dreigen te ontmantelen en ons tot slaaf te maken. We zullen dat ook nu weer doen en we zullen ons doel bereiken.

Ik vertrouw op uw steun!

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.