De 10 stappen van democratie naar fascisme

In haar 43ste bijeenkomst, getiteld “Een retourtje fascisme”, sprak de Corona-Ausschuss met Noami Wolf.(1)Te zien bij OVALmedia vanaf ca. 4:00:00

Naomi Wolf is een Amerikaanse schrijfster, feministe en activiste. Haar stellingen over de 10 stappen naar fascisme zijn afkomstig uit het boek The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot uit 2006. Naomi Wolf is omstreden en wordt b.v. bij Wikipedia als complot-denkster afgeschilderd. Daardoor worden haar ideeën in een kwaad daglicht gesteld en krijgen geen aandacht meer. Toch zijn haar stellingen zeer interessant en verdienen gehoord te worden.

Volgens Naomi Wolf zijn we nu bij stap 10 aanbeland. Ze waarschuwt dat er tijdens stap 10 nog maar een heel nauw tijdvenster bestaat waarin het nog veilig is om in verzet te komen, want als je afwacht wordt verzet te gevaarlijk. Ze roept op om nu in actie te komen, anders is het proces niet meer te stoppen.

Reiner Füllmich van de Corona-Ausschuss stelt dat hij altijd geloofd heeft dat de wet in staat zou zijn om de mensheid te beschermen voor de grote concerns, die nu de macht tot zich trekken om de doelen van The Great Reset te verwezenlijken en in feite de mensheid tot slaven te maken.

Volgens Wolf is de wet inderdaad  het laatste bolwerk dat het fascisme nog kan tegenhouden. Ze vindt daarom het werk van de Corona-Ausschuss ook ontzettend belangrijk voor de hele wereld. De noodwetten hebben feitelijk de rechterlijke macht uitgeschakeld. De politici die nu buiten de wet om opereren, moeten ervan doordrongen worden, dat ze hiervoor in de toekomst voor het gerecht zullen moeten verschijnen. De bevolking moet nu alles op alles zetten (op een vreedzame manier) om de macht terug te veroveren.

Wolf bedrijft een eigen platform, dat poogt om de inspanningen van indivuen te bundelen, de Daily Clout(2)Our Mission Our mission is to empower all people with information, facts and opinion from all viewpoints, that when combined with DailyClout’s proprietary platform, enables them to be well informed and to exercise their rights to directly weigh-in on issues and legislation so that their voices … Lees verder...

Wolf vraagt zich af of landen als het Verenigd Koninkrijk niet al hopeloos verloren zijn. Door maanden van opsluiting is het moreel van de bevolking op een dieptepunt beland. De draconische maatregelen lijken wel op een psychologische operatie om de wil van de bevolking te breken. De maatregelen schenden de Conventies van Genève(3)De Geneefse Conventies is de verzamelnaam voor de verdragen die van 1864 tot 1949 zijn geformuleerd in Genève en die, als onderdeel van het internationaal humanitair recht, de rechtsregels bepalen ten tijde van een gewapend conflict. De conventies zijn het resultaat van de inspanningen van de … Lees verder... op alle mogelijke manieren.

Reiner Füllmich pleit ervoor dat alle juridische inspanningen internationaal gebundeld moeten worden, zodat mensen weten dat er iets gebeurt en niet het gevoel hebben een eenzame strijd te strijden. Hiermee is een begin gemaakt. De Corona-Ausschuss werkt samen met advocaten over de hele wereld, zo zijn er b.v. in Amerika en Canada Class-Actions gaande.

De tirannie van overheden en bedrijven met wettelijke stappen te bestrijden is de enige manier om de macht weer terug te geven aan de bevolking. De Big-Tech bedrijven hebben geen  prikkel om de macht weer af te staan, want in deze tijden zijn hun winsten met 27% per kwartaal gegroeid. De media zijn met behulp van grote “giften” omgekocht en berichten niet meer objectief. Zo heeft de BBC  van Bill Gates 60 miljoen $ gekregen, The Guardian tientallen miljoenen, The Telegraph 3,4 miljoen, en in de VS hebben de NPR (publieke omroep), de New York Times, en de CDC Foundation eveneens tientallen miljoenen ontvangen.(4)Volgens Wolf, niet geverifieerdOp deze manier ontstaat een volledig gecorrumpeerde samenleving, waarin iedereen in een bubbel van 360 graden leeft.

Wolf legt vervolgens uit wat volgens haar de “endgame”, dus de achterliggende bedoeling van dit alles is, namelijk door middel van het vaccine-paspoort ten  allen tijde de volledige controle over de gegevens van ieder individu op aarde te hebben. Dankzij de kennis van de genetische en medische gegevens zou b.v. een verzekeraar kunnen bepalen of die je nog wel wil verzekeren, of je je voort mag planten enzovoort…
Door de gegevens van je mobieltje weet men altijd waar je bent, met wie je contact hebt, en of je je volgens de regels gedraagt. Op basis van deze gegeven zou een bonussysteem à la China ingevoerd kunnen worden.

Onlangs heeft Naomi Wolf haar theses nog eens toegelicht in The Defender, een publicatie van Children’s’ Health Defense (5)de organisatie van Robert F. Kennedy jr.

blank

In The End of America: A Letter of Warning to a Young Patriot, beschrijft Naomi Wolf de strategieën die fascistische bewegingen hebben toegepast om overal ter wereld de macht te grijpen en bekritiseert het verval van democratische instellingen in de Verenigde Staten.

In een historische terugblik onderzoekt Naomi Wolf de opkomst van het fascisme en schetst de tien stappen die een fascistische groep (of regering) zet om het democratische karakter van een natiestaat te vernietigen en de vrijheden te beperken die de burgers voordien hebben genoten:

De stappen zijn:
(Bij het lezen van deze lijst schieten me wel heel wat overeenkomsten  met de huidige situatie te binnen.)

 1. Een geduchte interne of externe vijand schetsen.
  (Het virus)
 2. Het oprichten van geheime gevangenissen waar martelingen worden toegepast
  (Vooralsnog is mij daar niets van bekend, als je niet het inenten van demente bejaarden die er niets van begrijpen, als marteling wilt beschouwen.)
 3. Knokploegen of paramilitaire organisaties oprichten die geen verantwoording aan de bevolking verschuldigd zijn.
  (De BOA’s die zonder een deugdelijke opleiding genoten te hebben op de bevolking worden losgelaten.)
 4. Opbouw van een intern bewakingsapparaat.
  (Dat was er al volop, en wordt nu nog door tracing apps en dergelijke versterkt.)
 5. Intimidatie en infiltratie van burgergroeperingen.
  (b.v. hoe met Viruswaarheid omgesprongen wordt)
 6. Willekeurige arrestaties en vrijlatingen.
  (De arrestaties tijdens en na demonstraties.)
 7. Achtervolging van sleutelfiguren.
  (Dissidenten als Willem Engel of Tom Zwitser worden massief gediffameerd.)
 8. De pers onder  controle brengen.
  (De gehele pers spreekt volgens bepaalde aanwijzingen, afwijkende meningen worden niet getolereerd)
 9. Kritiek wordt als terrorisme en afwijkende meningen als verraad bestempeld.
  (Blue Tiger Studio van Tom Zwitser werd op de lijst van terrorismedreigingen geplaatst. Massive schuldtoewijzingen van bevolkingsgroepen, die aan de het besmetten van anderen schuld zouden zijn.) 
 10. Afbraak van de rechtsstaat.
  (Een duidelijk voorbeeld is dat na de onwettig verklaring van de avondklok, het oordeel van de rechter binnen enkele uren werd vernietigd.)

Naomi Wolf ziet deze overeenkomsten uiteraard nog veel duidelijker, maar dan met oog op de situatie in Amerika. Ze schrjft:

Ik waarschuwde toen al (in 2006) dat would-be tirannen, of zij nu links of rechts zijn, altijd  volgens een bepaald schema te werk gaan om de democratie te ondermijnen, en dat zij altijd dezelfde tien stappen ondernemen.

Of ze nu “een externe en interne bedreiging aankondigen” of “een paramilitaire troepenmacht oprichten” of “de pers controleren” of de laatste stap, “de rechtsstaat ondermijnen”, deze stappen zijn altijd herkenbaar – en ze functioneren  altijd om de democratie kapot te maken en een tirannie te vestigen. In de tijd dat ik het boek schreef, was er het “globale gevaar”  van het terrorisme. Dit schrikbeeld werd door de machthebbers gebruikt om onze vrijheid in te perken.

Het boek werd veel gelezen en besproken, zowel ten tijde van de publicatie als ook in de 12 jaar daarna. Sindsdien word ik regelmatig gevraagd of we “Stap 10” al hadden bereikt.

Sinds maart vorig jaar zijn we inderdaad aangekomen bij “Stap 10” op weg naar het fascisme.

Hoewel ik in 2008 niet expliciet heb kunnen voorzien dat een medische noodsituatie het middel zou zijn om de hele wereld naar “Stap 10” te brengen, heb ik verscheidene keren voor het gevaar van medische crises gewaarschuwd als middel dat een totalitair stelsel kan toepassen om beperking van de van burgerrechten te rechtvaardigen.

Vandaag wordt de opgeblazen medische crisis als voorwendsel gebruikt om ons allen te beroven van de meest basale vrijheidsrechten. Hierin is de angst voor het terrorisme, ondanks jarenlange inspanningen, uiteindelijk nooit  geslaagd.

In 2015 werd ik door de mainstream nieuwszenders nog uitgelachen omdat ik waarschuwde voor de hysterie die gepaard ging met de berichtgeving over ebola, en ik waarschuwde toen al dat besmettelijke ziekten konden worden gebruikt als een rechtvaardiging voor het ontnemen van vrijheden, altijd onder het mom van noodmaatregelen.

Onmiddellijk na de aankondiging en de verspreiding van het pandemie-verhaal zijn in de meeste landen van het Westen, met inbegrip van wat ooit stabiele democratieën waren, de meeste elementen van een sluitend systeem van een 360 graden totalitarisme in werking gesteld. Het gebeurde allemaal zeer snel en op grote schaal.

De situatie in de V.S. is als volgt:

 1. In veel staten hebben we nu noodmaatregelen, die de reguliere wettelijke weg buiten werking hebben gesteld. . Dit is het kenmerk van een politiestaat. Covid-19 wordt aangehaald als reden voor de invoering van noodwetten – maar er is geen einddatum voor de opheffing van deze noodwetten.
 2. De sluiting van scholen, waardoor het sociale contract met de volgende generatie wordt verbroken.
 3. Wetsvoorstellen voor “vaccin-paspoorten”, die het Vierde Amendement van de Constitutie omzeilen, door de regering en de Big Tech bedrijven in staat te stellen, toe te grijpen op medische privégegevens, en een alomvattende digitale controlestaat te creëren. (Het feit dat tech-aandelen elk kwartaal van de pandemie met 27% stegen, toont één van de drijvende krachten achter deze oorlog tegen de mensheid: Elke minuut die mensen doorbrengen in een klaslokaal, in de kroeg of het restaurant of in een kerk of synagoge, is tijd waarin de tech-bedrijven geld verliezen, doordat ze geen gegevens kunnen oogsten. Het Covid-19 beleid dat wordt aangestuurd door het “Covid-19 Response Team” – dus feitelijk, door de Big Tech bedrijven – zorgt ervoor dat mensen niet met elkaar in contact kunnen komen, behalve via digitale platforms. De reden hiervoor is zowel winstbejag als sociale controle).
 4. Gedwongen sluitingen van bedrijven. Door direct in te grijpen in de economie en bepaalde bedrijven te laten floreren (Amazon, Walmart, Target) ten koste van kleine bedrijven, hele winkelstraten , restaurants en eenmanszaken zijn de dupe. De staat heeft de overheid en het bedrijfsleven samengevoegd op een manier die kenmerkend is voor het Italiaanse fascisme of het moderne Chinese communisme.
 5. Beperken van bijeenkomsten. Sommige staten, zoals Californië, beboeten mensen, als zij hun vrienden in huis ontvangen, en verbieden kinderen om afspraakjes maken om met hun vrienden te spelen. Massachusetts beperkt bijeenkomsten van meer dan 10 mensen tegelijk, en dwingt synagogen en kerken te sluiten, ondanks een uitspraak van het Hooggerechtshof, dat staten niet geoorloofd zijn kerken te dwingen te sluiten. Parken, speeltuinen en stranden zijn dicht. In landen als Groot-Brittannië worden mensen beboet als ze hun huis voor meer dan één uur per dag verlaten.
 6. Gedwongen gezichtsbedekking. In Massachusetts worden mensen beboet als zij buitenshuis geen masker dragen – zelfs kinderen vanaf 5 jaar worden hiertoe bij de wet verplicht. Ook deze maatregel is niet onderbouwd met peer-reviewed studies die de medische noodzaak aantonen. En wederom is er geen einddatum voor deze uitzonderlijke schendingen van de persoonlijke vrijheid vastgesteld.
 7. Onderdrukking van vrije meningsuiting. Big Tech bedrijven censureren critici van het Covid-19- en het vaccinatie-beleid, en eveneens worden standpunten die aan de rechterkant van het politieke spectrum staan onderdrukt. “Opruiing” is  een woord dat in de 20e eeuw een lange geschiedenis heeft als het gaat om het tegenhouden van de vrije meningsuiting, en wordt door links als wapen gebruikt om de vrijheid van meningsuiting zoals omschreven in het Eerste Amendement te onderdrukken. Er zijn andere vormen van censuur en controle over de vrije meningsuiting en het publieke debat. Magnaten als Bill Gates hebben grote nieuwszenders van vele miljoenen dollars voorzien, voor “Covid-19 scholingen”. Als gevolg daarvan worden afwijkende stemmen gemarginaliseerd en aan de schandpaal genageld, of zelfs bedreigd met juridische stappen of baanverlies.
 8. De Wetenschap is omgekocht ten behoeve van het “biofascisme”. Door wetenschappelijke zwaargewichten zoals Dr. Fauci in de Verenigde Staten, het Imperial College en SAGE in het Verenigd Koninkrijk en Dr. Christian Drosten in Duitsland flink te spekken, heeft een dominante compilatie van beleidsmaatregelen en uitspraken over Covid-19, die slechts een kleine groep van kwaadaardige protagonisten ten goede komen – namelijk de belangen van technische – en farmaceutische bedrijven in samenzwering met overheden –  daardoor een leger van overtuigde, geloofwaardige supporters opgebouwd. Maar wanneer andere wetenschappers of instellingen een debat of transparantie nastreven, worden zij bedreigd met jobverlies of worden zij aangevallen op hun reputatie, zoals in het geval van Dr. Simon Goddeke(6)Misschien vergist  Naomi Wolf zich hier. Ik kon er helemaal niets over vinden uit Nederland, die van zijn universiteit te horen kreeg dat hij zijn mond moest houden toen hij de gebrekkige Covid-19 PCR testprotocollen aan de kaak stelde.
 9. Gegevens worden gekaapt om de belangen van dit biofascisme te dienen. Deze manipulatie van de waarheid, die ik voorzag in “Het einde van Amerika”, is typerend voor de Sovjet censoren. Covid-19 platforms zoals het Covid Tracking Project en de John Hopkins Universiteit, gefinancierd door technocraten zoals Michael Bloomberg, leveren oncontroleerbare Covid-19 gegevens die rechtstreeks van invloed zijn op de aandelenmarkten. Nogmaals, terwijl deze on-Amerikaanse fusie van bedrijfsbelangen en overheidsbeleid doet denken aan het Italiaanse fascisme, is de draai die wordt gegeven door digitale datapresentatie en de relatie daarvan met de aandelenmarkten heel erg  21e eeuws.
 10. Aanvallen op religieuze minderheden. De orthodoxe joodse gemeenschap in Brooklyn en de christelijke kerken in Californië zijn uitgekozen om gestraft te worden als zij zich niet aan de Covid-19 regels houden – een speciale aanpak van godsdienst die kenmerkend is voor het communistische beleid ter linkerzijde, vooral in China.
 11. Beleid dat de banden tussen mensen verzwakt en de gezinsstructuur verstoort, wordt ingevoerd en gepolitiseerd. Dit is de meest ernstige ontwikkeling van allemaal.

Het nieuwe biofascisme, dat in hoge mate wordt aangestuurd door de leiders van Big Tech, is een oorlog tegen de mensheid en de eigenschappen die de mens tot mens maken.

Maskers belemmeren de menselijke behoefde om elkaar van aangezicht tot aangezicht af te tasten en te genieten van het menselijk contact, te glimlachen en grappen te maken.(7)Ook honden en katten besnuffelen elkaar als ze elkaar tegen komen. Dit is een instinctieve behoefde van hoger ontwikkelde zoogdieren. Maskers verminderen in wezen de effectiviteit van menselijke “technologie”, door het moeilijker te maken de ander te “lezen” en sociale signalen op te pikken.

Het verbieden van samenkomsten weerhoudt ons ervan intermenselijke verbanden aan te gaan, in de strijd tegen deze monstrueuze krachten. Door mensen te verbieden in de  echte wereld bij elkaar te komen, voorkomt dit ook dat nieuwe culturele stromingen, nieuwe helden en nieuwe bedrijfsmodellen ontstaan. We klampen ons vast aan ons adresboekje van toen en de ideeën die we in maart 2019 nog hadden.

Kinderen te dwingen afstand te houden op school en maskers te dragen, zal een generatie Amerikanen voortbrengen, die niet weet hoe je menselijke banden aanknoopt, en die zijn eigen menselijke instincten niet vertrouwt. Dit zijn contrarevolutionaire trainingstechnieken.

Door het hele leerproces naar (reeds voorbereide) programma’s voor digitaal onderwijs over te hevelen, zorg je ervoor dat kinderen niet weten hoe ze zich moeten gedragen in de echte menselijke wereld, een wereld die bepaald wordt door technologie.

Veel van het Covid-19 beleid lijkt erop gericht te zijn ervoor te zorgen dat mensen geen “analoge” ruimte of “analoge” cultuur meer zullen hebben – geen manier om zich comfortabel te voelen door gewoon in een kamer samen te komen, elkaar aan te raken als vrienden of bondgenoten, of een intieme relatie op te bouwen.

Tenslotte is het omleiden van iedere menselijke interactie naar Zoom (wat een ingang is voor de Communistische Partij van China, aangezien het platform een Chinese eigenaar heeft) niet alleen een manier om al onze technologie, bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom te oogsten, het is ook een manier om ervoor te zorgen dat intimiteit en verbondenheid in de toekomst online zullen gebeuren en dat het rechtstreekse menselijke contact zal worden uitgebannen.

Waarom is dit zo? Waarom wordt beleid ontwikkeld dat het menselijke contact in analoge (oncontroleerbare, zonder inmenging) ruimtes afstraft, belemmert en beperkt?

Omdat het menselijke contact een grote revolutionaire kracht is, als de menselijke vrijheid op het spel staat en verzet is aangezegd tegen deze vorm van alomvattend biofascisme – het biofascisme vertegenwoordigd door het “Nieuwe Normaal” – de medisch-fascistische “Stap 10”.

Ik zal nu even een stap terug doen naar het jaar 2008, en de inleiding voorlezen van “The End of America“, evenals de waarschuwing aan het eind van dat boek. De boodschap is, helaas, nog nooit zo actueel geweest. Tegenwoordig wordt de bedreiging voor de vrijheid, die toen werden gerechtvaardigd door het terrorisme, in het jasje gehuld van een medische noodsituatie.

Maar deze keer hebben we niet alleen te maken met een oorlog tegen de vrijheid. Deze keer hebben we te maken met een oorlog tegen de mensheid, en tegen alles wat ons menselijk maakt.

 

 

 

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.