Poetin’s toespraak bij verdragsondertekening

De verdragen over het samengaan van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loegansk, de oblast Zaporozjje en de oblast Cherson met Rusland zijn getekend

In de Sint-Joriszaal van het Kremlin vond de ceremonie plaats ter ondertekening van de verdragen over de toetreding van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loegansk, de regio Zaporozjje en de regio Cherson tot Rusland en de vorming van nieuwe entiteiten binnen de Russische Federatie.

[Vertaling uit het Russisch door FZ]

Geachte burgers van Rusland, geachte burgers van de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk, inwoners van de regio’s Zaporozjje en Cherson, afgevaardigden van de Doema, senatoren van de Russische Federatie!

Zoals u weet, zijn er referenda gehouden in de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk en in de regio’s Zaporozjje en Cherson. De stembiljetten zijn geteld en de resultaten zijn bekend. De mensen hebben hun keuze gemaakt, een ondubbelzinnige keuze.

Vandaag ondertekenen wij verdragen over de toetreding tot Rusland van de Volksrepubliek Donetsk, de Volksrepubliek Loegansk, de regio Zaporozjje en de regio Cherson. Ik twijfel er niet aan dat de Federale Vergadering de constitutionele wetgeving inzake de toetreding tot Rusland en de vorming van vier nieuwe regio’s, van vier nieuwe constituerende entiteiten binnen de Russische Federatie, zal steunen, want dit is de wil van miljoenen mensen.

(Applaus.)

En dit is natuurlijk hun recht, hun onvervreemdbaar recht dat is vastgelegd in artikel 1 van het VN-Handvest, waarin het beginsel van gelijkheid en zelfbeschikking van de volkeren uitdrukkelijk is verankerd.

Ik herhaal: het is het onvervreemdbaar recht van een volk, het is gebaseerd op historische band, in naam waarvan generaties van onze voorouders, zij die vanaf de oorsprong van het oude Rusland door de eeuwen heen Rusland hebben opgebouwd en verdedigd, de overwinning hebben behaald. Hier, in Novorossija, vochten Roemjantsev, Soevorov en Oesjakov, stichtten Catharina II en Potemkin nieuwe steden.(1)Graaf Pjotr Aleksandrovitsj Roemjantsev-Zadoenajski, 1725-1796, veldmaarschalk van het Russische leger. Aleksandr Vasiljevitsj Soevorov, prins van Italië, graaf van het Heilige Roomse Rijk 1729-1800, Russisch generaal, die in Rusland beroemdheid vergaarde omdat hij nooit een veldslag … Lees verder... Onze grootvaders en overgrootvaders hebben hier tijdens de Grote Patriottische Oorlog(2)1941-1945 tot het bittere einde gevochten.

Wij zullen altijd de helden van de “Russische Lente”(3)Russische Lente worden de massale protesten in de Zuid-Oost-Oekraïne, na de Majdan-putsch 1914 genoemd. Analogie tot de Arabische Lente blijven gedenken, zij die de neonazistische staatsgreep in de Oekraïne in 2014 niet hebben geaccepteerd, al diegenen die gestorven zijn voor het recht om hun moedertaal te spreken, voor het behoud van hun cultuur, tradities en geloof en voor het recht om te leven. Wij gedenken de strijders van de Donbass, de martelaren van het “Chatyn van Odessa”(4)Chatyn, plaats in Witrusland, waar in 1943 alle bewoners door Nazi’s zijn verbrand. Met het Chatyn van Odessa wordt het Massaker van Odessa bedoeld. Daar werd op 2 mei 2014 het vakbondshuis in brand gestoken, vele van mensen die zich daarin schuil hielden kamen om. en de slachtoffers van de onmenselijke terroristische aanvallen door het regime in Kiev. Wij gedenken de vrijwilligers en leden van de militie, de vreedzame burgers, kinderen, vrouwen, oude mensen, Russen, Oekraïners, mensen van de meest uiteenlopende nationaliteiten. We gedenken de ware volksleider van Donetsk, Alexander Zachartsjenko,(5)Politik en militair leider van de DNR, in 2018 bij een aanslag op een café in Donetsk gedood de gevechtscommandanten Arsen Pavlov en Vladimir Zjoga, Olga Kotsjoera en Alexej Mozgovoj, de officier van justitie van de Republiek Loegansk, Sergej Gorenko. We gedenken de paratrooper Noermagomed Gadzjimagomedov en al onze soldaten en officieren die tijdens de speciale militaire operatie de heldendood stierven. Het zijn helden. (Aplaus) Helden van het machtige Rusland. En ik verzoek u ter nagedachtenis aan hen een minuut stilte in acht te nemen.

(Minuut stilte.)

Bedankt.

De keuze van miljoenen mensen in de Volksrepublieken Donetsk en Loegansk, in de regio’s Zaporozjije en Cherson wordt bepaald door ons gemeenschappelijk lot en de duizendjarige geschiedenis. Mensen hebben deze spirituele band doorgegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Ondanks alle beproevingen hebben zij hun liefde voor Rusland door de jaren heen uitgedragen. En niemand kan dit gevoel in ons vernietigen. Daarom hebben zowel de oudere generaties, als de jongeren – zij die geboren zijn na de tragische ineenstorting van de Sovjet-Unie, gestemd voor onze eenheid, voor onze gemeenschappelijke toekomst.

In 1991, in Belovezjskaja Poesjtsja, namen de vertegenwoordigers van de toenmalige partij-elites, zonder naar de wil van de gewone burgers te vragen, het besluit tot de ontbinding van de USSR, en de mensen zagen zichzelf van de ene dag op de andere van hun moederland afgesneden. Dit verscheurde en versplinterde onze nationale eenheid waar we bij stonden, en veroorzaakte een nationale catastrofe. Net zoals de regering na de revolutie de grenzen van de Sovjet-republieken achter de schermen opnieuw had getrokken, hebben de laatste leiders van de Sovjet-Unie, in openlijke tegenspraak tot in het referendum van 1991, tegen de wilsuiting van een meerderheid van ons volk in, ons grote land vernietigd en de bevolking van de voormalige republieken gewoon voor een voldongen feit gesteld.

Ik moet toegeven dat zij niet eens in volle omvang begrepen wat zij aan het doen waren en wat de gevolgen van hun acties uiteindelijk zouden zijn. Maar dat doet er nu niet toe. De Sovjet-Unie is verleden tijd, het verleden kan niet ongedaan gemaakt worden. En Rusland heeft de Sovjet-Unie vandaag de dag ook niet meer nodig, we streven niet naar een herstel. Maar niets is sterker dan de vastberadenheid van miljoenen mensen die zich vanwege hun cultuur, geloof, tradities en taal als deel van Rusland beschouwen, en wier voorouders eeuwenlang in dezelfde staat hebben geleefd. Niets is sterker dan de vastberadenheid van deze mensen om terug te keren naar hun ware, historische thuisland.

Acht lange jaren lang moesten de mensen in Donbass genocide, beschietingen en blokkades ondergaan, in Cherson en Zaporozjje werd een misdadig beleid gevoerd om haat te kweken tegen Rusland, tegen alles wat Russisch is. Ook nu nog, tijdens de referenda, bedreigde het regime in Kiev schoolmeesters en vrouwen die in verkiezingscommissies werkten met represailles en intimideerde het miljoenen mensen die waren gekomen om hun wil kenbaar te maken. Maar de bevolking van de Donbass, Zaporozjje en Cherson lieten zich niet uit het veld slaan en heeft zijn wil kenbaar gemaakt.

Ik zou willen dat de autoriteiten in Kiev en hun daadwerkelijke meesters in het Westen naar mij zouden luisteren en ik wil dat iedereen dit onthoudt: mensen die in Loegansk en Donetsk, Cherson en Zaporozjje wonen, zijn nu voor altijd onze burgers geworden. (Applaus.)

Wij roepen het regime in Kiev op om onmiddellijk het vuur en alle vijandelijkheden te staken, een einde te maken aan de oorlog die het in 2014 heeft ontketend en terug te keren naar de onderhandelingstafel. Wij zijn daartoe bereid, zoals wij meer dan eens hebben gezegd. Maar de beslissing van de bevolking van Donetsk, Loegansk, Zaporozjije en Cherson staat niet ter discussie. Rusland zal hen niet in steek laten. (Applaus.) De huidige autoriteiten in Kiev moeten deze vrije wilsuiting van het volk respecteren; er is geen andere manier. Dit is de enige weg naar vrede.

Wij zullen ons land verdedigen met alle krachten en middelen die ons ter beschikking staan en wij zullen alles doen om een veilig leven voor ons volk te garanderen. Het is de verheven missie van ons volk vrijheid uit te dragen.

Wij zullen verwoeste steden en dorpen, woningen, scholen, ziekenhuizen, theaters en musea herbouwen. We zullen industriële ondernemingen, fabrieken, infrastructuur, sociale en pensioenstelsels, gezondheidszorg en onderwijs herstellen en uitbouwen.

Vanzelfsprekend zullen we eraan werken de veiligheid vergroten. Samen zullen we ervoor zorgen dat de burgers in de nieuwe regio’s de steun kunnen voelen van het hele Russische volk, het hele land, alle republieken, alle districten en regio’s van ons grote moederland. (Applaus.)

Beste vrienden, collega’s!

Vandaag wil ik mij richten tot de soldaten en officieren die betrokken zijn bij de speciale militaire operatie, de soldaten van de Donbass en Novorossija, degenen die zich na het decreet inzake gedeeltelijke mobilisatie zullen aansluiten bij de strijdkrachten om hun patriottische plicht te vervullen, degenen die de stem van hun hart zijn gevolgd en die zich vrijwillig bij de militaire registratie- en inschrijvingskantoren hebben gemeld. Ik zou me tot hun ouders, echtgenotes en kinderen willen richten en uitleggen waarvoor ons volk vecht, tegen welke vijand we het moeten opnemen. Uitleggen wie de wereld in nieuwe oorlogen en crises stort en wie uit deze tragedie zijn bloedige voordeel haalt.

Onze landgenoten, onze broeders en zusters in de Oekraïne – een onafscheidelijk deel van onze eensgezinde volkeren – hebben met eigen ogen gezien wat de heersende kringen van het zogeheten Westen voor de hele mensheid in petto hebben. Hier hebben ze feitelijk hun maskers laten vallen en hebben hun ware aard laten zien.

Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie heeft het Westen besloten dat de hele wereld, wij allemaal dus, zich voor altijd bij hun regels moest neerleggen. In 1991 dacht het Westen dat Rusland deze omwenteling nooit te boven zou komen en vanzelf uiteen zou vallen. Het was bijna gelukt – we herinneren ons de jaren ’90, de verschrikkelijke jaren ’90, hongerig, koud en hopeloos. Maar Rusland hield stand, herleefde, werd sterker en eiste zijn rechtmatige plaats in de wereld weer op.

In de tussentijd was en is het Westen op zoek naar een nieuwe kans om ons een slag toe te brengen, om Rusland te verzwakken en te breken. Iets waar ze altijd van gedroomd hebben, om onze staat te verdelen en onze volkeren tegen elkaar op te zetten, hen te veroordelen tot armoede en uitroeiing. Ze kunnen het gewoon niet aanvaarden, dat er zo’n groot, enorm land op aarde bestaat, met al het bijbehorende grondgebied, natuurlijke rijkdommen, hulpbronnen, waar een volk woont dat niet naar de pijpen van een ander kan noch wil dansen.

Het Westen is bereid alle perken te buiten te gaan om het neokoloniale stelsel in stand te houden, dat het in staat stelt te parasiteren, in wezen de hele wereld te plunderen dankzij de macht van de dollar en het technologisch dictaat. En in feite van de hele mensheid tribuut te innen, de primaire bron van onverdiende welvaart op te eisen, de aan de hegemoon verschuldigde betalingen. Het behoud van deze inkomsten is hun belangrijkste, echte en absoluut zelfzuchtige drijfveer. Daarom bestaat hun voornaamste belang uit de totale afbrak van iedere soevereiniteit. Dit verklaart dan ook hun agressieve houding ten opzichte van onafhankelijke staten, traditionele waarden en authentieke culturen. Het verklaart hun pogingen om internationale en integratieprocessen die zij niet in de hand kunnen houden te ondermijnen, nieuwe wereldwijd erkende valuta en centra van technologische ontwikkeling te dwarsbomen. Het is voor hen van cruciaal belang om alle landen te dwingen hun soevereiniteit af te staan aan de Verenigde Staten.

In sommige landen stemmen de heersende elites hier vrijwillig mee in, worden vrijwillig vazallen; andere worden omgekocht of geïntimideerd. En als hun plannen mislukken, vernietigen ze hele landen en laten ze humanitaire rampen, catastrofes, ruïnes, miljoenen geruïneerde, verwoeste menselijke lotgevallen, terroristische enclaves, sociale rampgebieden, protectoraten, koloniën en semi-koloniën achter. Het kan ze niet schelen, zolang ze maar hun winst behouden.

Ik wil nogmaals benadrukken: het is de hebzucht en de intentie om hun onbeperkte macht te behouden die de werkelijke reden vormen voor de hybride oorlog die het “collectieve Westen” tegen Rusland voert. Ze willen niet dat we vrij zijn, ze willen ons zien als een kolonie. Ze willen geen gelijkwaardige samenwerking, maar plundering. Ze willen ons niet zien als een vrije samenleving, maar als een massa zielloze slaven.

Ze ervaren ons denken en onze filosofie als een rechtstreekse bedreiging, daarom hebben ze het gemunt op onze filosofen.(6)Toespeling op Alexander Doegin. Diens dochter werd bij een aanslag vermoord, die vermoedelijk op hem gemunt was. Onze cultuur en kunst zijn een bedreiging voor hen, daarom proberen ze die te verbieden. Onze ontwikkeling en welvaart is eveneens een bedreiging voor hen – de concurrentie neemt toe. Voor hun is Rusland in weze overbodig, maar voor ons is Rusland onmisbaar. (Applaus.)

Ik wil u eraan herinneren dat het streven naar de wereldheerschap in het verleden herhaaldelijk zijn neergeslagen dankzij de moed en standvastigheid van ons volk. Rusland zal altijd Rusland blijven. We zullen onze waarden en ons moederland blijven verdedigen.

Het Westen rekent erop dat het straffeloos zijn gang kan gaan. In feite was dit tot voor kort ook het geval. Strategische veiligheidsovereenkomsten zijn het papier niet waard; op het hoogste politieke niveau bereikte overeenkomsten worden als een schijnvertoning bestempeld; stellige beloften om de NAVO niet naar het oosten uit te breiden, bleken onmiddellijk nadat onze voormalige leiders erin waren getuind, slechts vuil bedrog te zijn; verdragen over raketverdediging, middellangeafstandsraketten en korteafstandsraketten zijn eenzijdig opgezegd onder vergezochte voorwendsels.

Het enige wat we van alle kanten horen is, dat het Westen een op regels gebaseerde orde verdedigt. Waar komen deze eigenlijk vandaan? Wie heeft deze regels ooit kunnen inzien? Wie heeft ze goedgekeurd? Luister, dit is gewoon een hoop onzin, complete fraude, dubbele normen of zelfs driedubbele normen! Ze denken vermoedelijk dat we achterlijk zijn.

Rusland is een grote duizend jaar oude mogendheid, een land van beschaving, en het zal niet leven volgens zulke gemanipuleerde, valse regels. (Applaus.)

Het was het zogenaamde Westen dat het beginsel van de onschendbaarheid van grenzen met voeten heeft getreden, en nu naar eigen goeddunken beslist wie recht heeft op zelfbeschikking en wie niet, wie het niet waard is. Het is onduidelijk waarop hun beslissingen zijn gebaseerd of wie hun het recht heeft gegeven om überhaupt te beslissen. Ze hebben zich dat recht gewoon toegeëigend. Het is niet eens voor henzelf duidelijk.

Daarom zijn ze razend vanwege de keuze van de mensen op de Krim, Sevastopol, Donetsk, Loegansk, Zaporozjje en Cherson. Het Westen heeft geen moreel recht om daarover te oordelen noch om zelfs maar te praten over de vrijheid van democratie. Ze hebben dat recht niet en hebben het ook nooit gehad!

Westerse elites ontkennen niet alleen de nationale soevereiniteit en het internationale recht. Hun hegemonie vertoont duidelijke trekken van totalitarisme, despotisme en apartheid. Zij splitsen de wereld schaamteloos op in hun eigen vazallen- de zogenaamde beschaafde landen – en alle anderen, die volgens de ideeën van de huidige westerse racisten op het lijstje van barbaren en wilden behoren. De valse etiketten – “schurkenstaat”, “autoritair regime” – zijn er al, ze worden gebruikt om hele volkeren en staten te stigmatiseren. Daar is niets nieuws aan: de westerse elites zijn hetzelfde gebleven als ze altijd waren – namelijk kolonisatoren. Ze discrimineren en verdelen mensen in de hogere klasse en de rest.

Wij hebben dit politieke nationalisme en racisme nooit geaccepteerd en zullen het ook nooit accepteren. En waardoor onderscheidt zich de Russofobie, die nu over de hele wereld om zich heen grijpt, van racisme? Wat is de dogmatische overtuiging van het Westen anders dan racisme? De overtuiging dat de westerse beschaving, de neoliberale cultuur, het onbetwistbare model is voor de hele wereld dient te zijn? “Wie niet met ons is, is tegen ons”. Dit klinkt wel allemaal heel vreemd.

De westerse elites geven zelfs alle anderen de schuld van hun eigen misdaden uit het verleden en eisen zowel van hun eigen burgers als ook van andere naties volkeren dat ze zich verontschuldigen voor dingen waar zij helemaal niets mee te maken hadden, bijvoorbeeld de periode van de koloniale veroveringen.

Het is goed het Westen eraan te herinneren dat het reeds in de Middeleeuwen met zijn koloniale politiek is begonnen, gevolgd door de wereldwijde slavenhandel, de genocide op indianenstammen in Amerika, de plundering van India, Afrika. Aan de oorlogen van Engeland en Frankrijk tegen China, waardoor dit land gedwongen werd zijn havens open te stellen voor de opiumhandel. Ze maakten hele volkeren verslaafd aan drugs, roeiden opzettelijk hele etnische groepen uit om zich land en hulpbronnen toe te eigenen, ze jaagden op mensen als op dieren. Dit gaat in tegen de menselijke natuur, tegen waarheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

En wij – wij zijn er trots op dat ons land in de twintigste eeuw de antikoloniale beweging heeft geleid, die vele volkeren in de wereld kansen op ontwikkeling bood, armoede en ongelijkheid verminderde, en honger en ziekte versloeg.

Ik wil benadrukken dat één van de redenen voor de eeuwenlange russofobie en slecht verborgen kwaadheid van deze westerse elites jegens Rusland, juist het feit is dat wij ons tijdens de periode van koloniale veroveringen niet lieten beroven en de Europeanen dwongen met ons handel te drijven op voorwaarden die voor beide partijen gunstig waren. Dit kon worden bereikt door in Rusland een sterke centrale staat te creëren, die groeide en sterker werd op basis van de grote morele waarden van het orthodoxe christendom, de islam, het jodendom en het boeddhisme, alsmede de Russische cultuur en het Russische woord, die voor iedereen toegankelijk waren.

Het is bekend dat er herhaaldelijk plannen zijn gemaakt Rusland binnen te vallen. Dergelijke pogingen werden ondernomen tijdens de periode van onrust in de 17e eeuw en na de revolutie van 1917. Ze mislukten allemaal. Pas in de late 20e eeuw, toen de staat was weggevaagd, slaagde het Westen erin beslag te leggen op de rijkdommen van Rusland. We werden toen vrienden en partners genoemd, maar in werkelijkheid werden we behandeld als een kolonie – biljoenen dollars werden uit het land weggesluisd via allerlei regelingen. We herinneren ons alles, we zijn niets vergeten.

Enkele dagen geleden hebben de inwoners van Donetsk en Loegansk, van Cherson en Zaporozjije zich uitgesproken voor het herstel van onze historische eenheid. Bedankt. (Applaus.)

Westerse landen beweren al sinds eeuwen dat ze andere landen vrijheid en democratie brengen. Niets is minder waar. In plaats van democratie te brengen, kwam onderdrukking en uitbuiting; in plaats van vrijheid kwam slavernij en geweld. De hele unipolaire wereldorde is inherent antidemocratisch en onvrij, het is een leugen en door en door hypocriet.

De VS is het enige land ter wereld dat twee keer kernwapens heeft gebruikt, waarbij de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki werden vernietigd. Daarmee hebben ze hebben een precedent geschapen.

Vergeet niet dat de Verenigde Staten en Groot-Brittannië tijdens de Tweede Wereldoorlog zonder de minste militaire noodzaak Dresden, Hamburg, Keulen en vele andere Duitse steden in puin hebben gelegd. Dat was een zuiver demonstratieve actie en, ik herhaal – zonder enige militaire noodzaak. Net als bij de atoombommen die op Japanse steden werden gegooid, hadden ze maar één doel: ons land en de rest van de wereld te intimideren.

De Verenigde Staten hebben met hun tapijtbombardementen en het gebruik van napalm en chemische wapens een diep litteken achtergelaten in de herinnering van de bevolking van Korea en Vietnam.

Nog steeds zijn Duitsland, Japan, de Republiek Korea en andere landen bezet, maar worden gelijktijdig cynisch gelijkwaardige bondgenoten genoemd. Wat voor een soort alliantie is dit? De hele wereld weet dat de topambtenaren van deze landen worden bespioneerd, en dat niet alleen op kantoor, maar ze worden ook thuis. Het is een schande, een schande voor degenen die dit doen en voor degenen die als slaven stil en gedwee dit arrogante gedrag slikken.

De onbeschofte, beledigende bevelen en dreigementen jegens hun vazallen worden “Euro-Atlantische solidariteit” genoemd, en de ontwikkeling van biologische wapens en experimenten op levende mensen, ook in de Oekraïne, wordt als hoogstaand medisch onderzoek omschreven.

Het is hun destructieve beleid, hun oorlogen, hun plunderingen die de huidige enorme toename van de migratiestromen hebben veroorzaakt. Miljoenen mensen lijden onder ontberingen en vernederingen, ze sterven bij duizenden bij de poging naar Europa te komen.

Er wordt nu tarwe uit de Oekraïne geëxporteerd. Maar waar gaat deze heen, onder het mom van “voedselzekerheid voor de armste landen ter wereld”? Waar komt de tarwe terecht? Alles gaat naar de Europese landen. Slechts vijf procent is naar de armste landen ter wereld gegaan. De zoveelste misleiding en zuivere fraude.

In feite gebruikt de Amerikaanse elite de tragedie van deze mensen om hun rivalen te verzwakken, om natiestaten te vernietigen. Dit geldt ook voor Europa, het geldt voor het nationale karakter van Frankrijk, Italië, Spanje en andere landen met een eeuwenlange geschiedenis.

Washington eist steeds meer sancties tegen Rusland, en de meeste Europese politici gaan gehoorzaam mee. Zij beseffen dat door de EU onder druk te zetten om volledig afstand te doen van Russische energie en andere hulpbronnen, de VS Europa praktisch deïndustrialiseert om zich de hele Europese markt toe te eigenen. Deze Europese elites begrijpen dit allemaal – dat wel, maar ze dienen liever de belangen van anderen. Dit is niet langer dienstbaarheid, maar direct verraad aan hun eigen volk. Maar God zij met hen, dat is hun zaak.

Maar sancties zijn niet langer genoeg voor de Angelsaksen, ze zijn overgegaan tot sabotage – ongelooflijk, maar het is een feit – door het organiseren van explosies op de internationale gaspijpleidingen van Nord Stream, die langs de bodem van de Oostzee lopen, zijn ze in wezen begonnen met het vernietigen van de Europese energie-infrastructuur. Voor iedereen is duidelijk wie hiervan profiteert. Degenen die er baat bij hebben, hebben het natuurlijk ook gedaan.

Het dictaat van de VS wordt afgedwongen doormiddel van brute kracht, en steunt op de wet van de sterkere. Soms is het mooi verpakt, soms ontbreekt de verpakking, maar de essentie is altijd dezelfde – namelijk het vuistrecht. Vandaar het stationeren en onderhouden van honderden militaire bases in alle uithoeken van de wereld, de uitbreiding van de NAVO en pogingen om nieuwe militaire allianties te vormen zoals AUKUS en dergelijke. Een politiek-militaire samenwerking van Washington, Seoel en Tokio wordt ook actief nagestreefd. Alle staten die echte strategische soevereiniteit bezitten of ambiëren en in staat zijn de westerse hegemonie uit te dagen, worden automatisch tot vijand verklaard.

Dit zijn de principes die ten grondslag liggen aan de militaire doctrines van de VS en de NAVO, die oproepen tot totale overheersing. Westerse elites presenteren hun neokoloniale plannen op dezelfde hypocriete manier, ze doen alsof ze vreedzame bedoelingen hebben en hebben het over een soort inperking. Dit vage begrip schommelt tussen de ene strategische aanpak naar een andere, maar in feite betekent het maar één ding: de ondermijning van alle soevereine machtsstructuren.

We hebben al gehoord over de indamming van Rusland, China en Iran. Ik denk dat andere landen in Azië, Latijns-Amerika, Afrika en het Midden-Oosten, evenals de huidige partners en bondgenoten van de VS, de volgende zijn. We weten dat wanneer iets hen niet bevalt, ze ook sancties opleggen tegen bondgenoten – aan deze of gene bank of onderneming. Dat is hun huidige praktijk en zij zullen deze nog uitbreiden. Ze hebben iedereen in het vizier, ook onze naaste buren, de GOS-landen.

Tegelijkertijd heeft het Westen duidelijk lange een ijdele hoop gekoesterd. Met behulp van de sanctieblitzkrieg tegen Rusland bijvoorbeeld dachten ze opnieuw de hele wereld achter zich te kunnen scharen. bijvoorbeeld dat ze opnieuw de hele wereld onder hun controle konden krijgen. Het blijkt echter dat zo’n mooi vooruitzicht niet iedereen enthousiast stemt – behalve complete politieke masochisten en bewonderaars van andere onconventionele vormen van internationale betrekkingen. De meeste staten weigeren echter lijdzaam te gehoorzamen en kiezen in plaats daarvan voor een verstandige manier van samenwerking met Rusland.

Een dergelijke insubordinatie had het Westen duidelijk niet verwacht. Ze zijn er gewoon aan gewend geraakt om volgens een het oude patroon te handelen, om door middel van chantage, omkoping en intimidatie te krijgen wat het wil en is ervan te overtuigen dat deze methoden voor altijd zullen werken, alsof deze voor altijd in steen zijn gehouwen.

Dit zelfvertrouwen is niet alleen een direct product van het beruchte concept van exceptionalisme – hoewel het nooit ophoudt te verbazen – maar ook van de ware “honger naar informatie” in het Westen. De waarheid is verdronken in een zee van mythen, illusies en vervalsingen, met behulp van uiterst agressieve propaganda die liegt als Goebbels. Hoe ongeloofwaardiger de leugen, hoe sneller mensen hem zullen geloven – dat is het principe waarop zij werken.

Deze eigendunk vloeit niet alleen rechtstreeks voort uit het beruchte concept van het eigen exceptionalisme – hoewel het nooit ophoudt te verbazen – maar ook uit de informatieschaarste in het Westen. De waarheid is verdronken in een oceaan van mythen, illusies en vervalsingen, met behulp van ongebreideld agressieve propaganda, liegen ze zo perfect als Goebbels. Hoe ongeloofwaardiger de leugen, hoe sneller mensen erin zullen geloven – dat is het principe waarmee zij werken.

Maar je kunt mensen niet voeden met gedrukte dollars en euro’s. Je kunt ze niet voeden met deze stukjes papier, en de virtuele, opgeblazen kapitalisatie van westerse sociale mediabedrijven kan hun huizen niet verwarmen. Alles wat ik hier zeg is belangrijk. En wat ik zojuist zei is niet minder belangrijk: je kunt niemand voeden met papier – je hebt voedsel nodig; en je kunt niemands huis verwarmen met deze opgeblazen kapitalisaties – je hebt energie nodig.

Maar je kunt mensen niet voeden met papieren dollars of euro’s. De maag wordt niet voll door die stukjes papier, en de virtuele, opgeblazen kapitalisatie van westerse sociale netwerken kan hun huizen niet verwarmen. Alles wat ik hier zeg is belangrijk. En wat ik zojuist zei is niet minder belangrijk: je kunt niemand voeden met papiertjes – er is echt voedsel voor nodig; en je kunt niemands huis verwarmen met deze opgeblazen kapitalisaties – er is echte energie voor nodig.

Daarom moeten politici in Europa hun medeburgers ervan overtuigen minder te eten, minder vaak te douchen en zich thuis warmer te kleden. En iedereen die legitieme vragen begint te stellen als “Waarom is het eigenlijk zo?” wordt onmiddellijk tot vijand, extremist en radicaal verklaard. Ze wijzen met de vinger naar Rusland en zeggen: dat is de bron van al jullie problemen. Meer leugens.

Daarom moeten politici in Europa hun medeburgers ervan overtuigen minder te eten, minder vaak te douchen en zich thuis warmer te kleden. En zij die redelijke vragen beginnen te stellen “waarom is het eigenlijk zo?” – wordt onmiddellijk tot vijand, extremist en radicaal verklaard. Ze wijzen met de vinger naar Rusland en zeggen: dat land is de oorzaak van al jullie problemen. Ze liegen weer eens.

Ik wil er met name op wijzen dat er alle reden is om aan te nemen dat de westerse elites niet zullen zoeken naar constructieve oplossingen voor de wereldwijde voedsel- en energiecrisis, waarvoor zij en zij alleen verantwoordelijk zijn, als gevolg van hun langetermijnbeleid dat lang voor onze speciale militaire operatie in Oekraïne, in de Donbass, is begonnen. Ze zijn niet van plan de problemen van onrechtvaardigheid, van ongelijkheid, op te lossen. Er bestaat wel het gevaar dat zij andere, welbekende, middelen zullen gaan gebruiken.

Op dit punt is het belangrijk te bedenken dat het Westen zichzelf in het begin van de 20e eeuw uit de problemen heeft gered met de Eerste Wereldoorlog. De winst van de Tweede Wereldoorlog hielp de Verenigde Staten de Grote Depressie te boven te komen, de grootste economie ter wereld te worden en de macht van de dollar als wereldwijde reservemunt op te leggen. En de crisis van de jaren tachtig – de zaken kwamen in de jaren tachtig opnieuw op scherp te staan – het Westen overleefde grotendeels ongedeerd door zich de erfenis en de middelen van de ingestorte en ter ziele gegane Sovjet-Unie toe te eigenen. Dat is een feit.

Op dit punt is het belangrijk te bedenken dat het Westen zichzelf in het begin van de 20e eeuw uit de problemen heeft gered met de Eerste Wereldoorlog. De winst van de Tweede Wereldoorlog hielp de Verenigde Staten de Grote Depressie te boven te komen, de grootste economie ter wereld te worden en de macht van de dollar als wereldwijde reservemunt op te leggen. En de crisis van de jaren tachtig – de zaken kwamen in de jaren tachtig opnieuw op scherp te staan – het Westen overleefde grotendeels ongedeerd door zich de erfenis en de middelen van de ingestorte en ter ziele gegane Sovjet-Unie toe te eigenen. Dat is een feit.

En hier is het goed eraan te herinneren dat het Westen zichzelf in het begin van de 20e eeuw uit de problemen heeft gered dankzij de Eerste Wereldoorlog. De winst van de Tweede Wereldoorlog hielp de Verenigde Staten de Grote Depressie te boven te komen en de grootste economie ter wereld worden, waarbij de macht van de dollar als wereldwijde reservemunt aan de hele wereld werd opgedrongen. En dan de crisis van de jaren tachtig – de zaken kwamen in de jaren tachtig opnieuw op scherp te staan – het Westen overleefde grotendeels ongedeerd door zich de nalatenschap en de hulpbronnen van de ingestorte en ter ziele gegane Sovjet-Unie toe te eigenen. Dit is een feit.

Om zich nu uit het recente web van moeilijkheden te bevrijden, moeten zij koste wat kost Rusland ontmantelen, evenals andere staten die voor een soevereine ontwikkelingsweg kiezen, opdat zij de rijkdom van andere naties kunnen blijven plunderen en gebruiken om hun eigen gaten op te dichten. Als dit niet gebeurt, kan ik niet uitsluiten, dat zij zullen proberen het systeem, waaraan alles te wijten is, in te laten storten, of, God verhoede, te besluiten de bekende formule “oorlog zal alle rekeningen vereffenen” toe te passen.

Rusland begrijpt zijn verantwoordelijkheid tegenover de internationale gemeenschap en zal alles in het werk stellen doen om dergelijke heethoofden tot rede te brengen.

Het is duidelijk dat het huidige neokoloniale model op de lange termijn gedoemd is. Maar ja, de daadwerkelijke meesters ervan zullen zich tot het uiterste eraan vastklampen. Ze hebben de wereld simpelweg niets te bieden, behalve de instandhouding van hetzelfde systeem van plundering en afpersing.

In wezen hebben ze lak aan het natuurlijke recht van miljarden mensen – de meerderheid van de mensheid dus – op vrijheid en rechtvaardigheid, het recht om hun eigen toekomst te bepalen. Ze zijn al overgegaan tot een radicale ontkenning van moraal, religie en familiewaarden.

Laten we een paar simpele vragen voor onszelf beantwoorden. Nu wil ik terugkomen op wat ik eerder al zei, en ik wil me ook richten tot alle alle Russische burgers – niet alleen tot de collega’s in de zaal, maar tot alle burgers van Rusland: willen we in ons land echte een “ouder nummer één, ouder nummer twee en ouder nummer drie” hebben (ze zijn echt hun verstand kwijt geraakt!) in plaats van een vader en moeder? Willen we dat kinderen op onze scholen, vanaf de basisschool, worden blootgesteld aan perversiteiten die leiden tot verloedering en uitsterven? Willen we dat ze leren dat er naast mannen en vrouwen ook andere geslachten bestaan, en dat kinderen  geslachtsveranderende operaties krijgen aangeboden? Is dit wat we willen voor ons land en onze kinderen? Dit alles is onaanvaardbaar voor ons, wij stellen ons onze  toekomst anders voor.

Ik herhaal dat de dictatuur van de westerse elites gericht is tegen alle samenlevingen, inclusief de burgers van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor iedereen. Het volledig afzien van het mens-zijn, de omverwerping van geloof en traditionele waarden en de onderdrukking van vrijheid lijken op een “omgekeerde religie” – puur satanisme. Jezus Christus ontmaskerde valse messiassen in de Bergrede: “Aan hun vruchten zul je ze herkennen.” Deze giftige vruchten zijn al herkenbaar voor mensen – niet alleen in ons land, maar in alle landen, waaronder veel mensen in het Westen zelf.

Ik herhaal, de dictatuur van de westerse elites is gericht tegen alle samenlevingen, met inbegrip van de inwoners van de westerse landen zelf. Dit is een uitdaging voor iedereen. Deze totale ontkenning van het mens-zijn, de ondermijning van het geloof en de traditionele waarden, de onderdrukking van de vrijheid krijgt de trekken van “omgekeerde godsdienst” – regelrecht satanisme. In de Bergrede zei Jezus Christus tegen de valse profeten: “Aan hun vruchten zul je ze herkennen. En deze giftige vruchten zijn inmiddels voor iedereen duidelijk te herkennen – niet alleen in ons land, maar in alle landen, met inbegrip van veel mensen in het Westen zelf.

De wereld heeft een periode van revolutionaire veranderingen bereikt, en deze zijn van fundamenteel belang. Er ontstaan nieuwe machtscentra, zij vertegenwoordigen de meerderheid – de meerderheid! – van de internationale gemeenschap. Ze zijn niet alleen bereid om hun belangen te kennbar te maken, maar ook om deze te beschermen.Zij zien in de multipolariteit een kans om hun soevereiniteit te versterken, wat betekent dat zij echte vrijheid, historische perspectieven en het recht op hun eigen onafhankelijke, creatieve en diverse vormen van ontwikkeling krijgen, tot een harmonieus proces. en zo echte vrijheid te verwerven, een historisch perspectief, hun recht op een onafhankelijke, creatieve, eigen ontwikkeling via een harmonieus proces.

Over de hele wereld, ook in Europa en de Verenigde Staten, hebben we zoals gezegd veel gelijkgestemden, en we voelen, we zien hun steun. In verschillende landen en samenlevingen ontwikkelt zich een bevrijdende, antikoloniale beweging, die gericht is tegen de unipolaire hegemonie. De kracht ervan zal alleen maar toenemen in de loop der tijd. Het is deze kracht die de toekomstige geopolitieke realiteit zal bepalen.

Beste vrienden!

Vandaag strijden we voor een rechtvaardige en vrije weg, in de eerste plaats voor onszelf, voor Rusland, opdat dictatuur, despotisme voorgoed tot het verleden behoren. Ik ben ervan overtuigd dat landen en volkeren begrijpen dat een beleid dat gebaseerd is op het exceptionalisme van welke staat dan ook, en op de onderdrukking van andere culturen en volkeren, inherent misdadig is, en dat we dit beschamende hoofdstuk moeten afsluiten. De afbraak van de westerse hegemonie, die reeds is begonnen, is onomkeerbaar. En ik herhaal: het zal nooit meer hetzelfde zijn als vroeger.

Het strijdtoneel waartoe het lot en de geschiedenis ons heft geroepen, is de strijd voor ons volk, voor het grote historische Rusland. (applaus) Voor een groots eeuwenoud Rusland, voor toekomstige generaties, voor onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. We moeten hen beschermen tegen slavernij, en tegen monsterlijke experimenten die hun geest en hun ziel zullen doen afsterven.

Vandaag vechten we ervoor dat niemand ooit op de gedachte zal komen dat Rusland, ons volk, onze taal, onze cultuur, uit de geschiedenis kunnen worden gewist. Vandaag hebben we behoefte aan een consolidatie van de hele samenleving, en deze consolidatie kan alleen gebaseerd zijn op soevereiniteit, vrijheid, creativiteit en rechtvaardigheid. Onze waarden zijn menselijkheid, barmhartigheid en mededogen.

En ik zou willen besluiten met de woorden van de ware patriot Ivan Iljin: “Als ik Rusland als mijn moederland beschouw, betekent dit dat ik liefheb als een Rus, denk en redeneer als een Rus, zing en spreek als een Rus; dat ik geloof in de geestelijke kracht van het Russische volk. Zijn geest is mijn geest, zijn lot is mijn lot, zijn verdriet is mijn verdriet, en zijn voorspoed is mijn vreugde.”

Achter deze woorden gaat een glorieuze spirituele keuze schuil die vele generaties van onze voorouders gedurende meer dan duizend jaar Russische staat hebben gemaakt. Vandaag maken wij die keuze; de burgers van de Volksrepublieken Donetsk en Lugansk en de inwoners van de regio’s Zaporizja en Kherson hebben die keuze gemaakt. Zij hebben ervoor gekozen om bij hun volk te zijn, om bij hun vaderland te zijn, om het lot ervan te delen en om samen met hen de overwinning te behalen.

Achter deze woorden gaat een grote spirituele keuze schuil, die gedurende het meer dan duizend jarige bestaan van de Russische staat door vele generaties van onze voorouders geëerbiedigd werd. Vandaag hebben wij, hebben de burgers van de volksrepublieken Donetsk en Loegansk en de inwoners van de regio’s Zaporozjje en Cherson deze keuze gemaakt. Zij hebben ervoor gekozen om bij hun volk te zijn, bij hun moederland te zijn, om het lot ervan te delen en gezamenlijk te overwinnen.

De waarheid is met ons, en achter ons staat Rusland! (Applaus.)

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.