Oversterfte en jawel: vaccinatie­doden

Dit bericht is van Anton Theunissen
gepubliceerd op VirusVaria

Het wordt voor de grote media steeds moeilijker om de groeiende oversterfte onder de pet te houden. Tot nu toe lukte dat wonderwel. Nu we het aantal van maar liefst 5.000 onverklaarde sterfgevallen in Nederland naderen, moet men er toch iets mee. Ook in andere landen worden alarmbellen geluid en Thierry Baudet heeft er in de Kamer herhaaldelijk vergeefs aandacht voor gevraagd. De tot nu toe verzwegen oversterfte werd gisteren dan toch benoemd in de Volkskrant. De krant hoeft niet op zoek naar de oorzaak want die weten ze al: alle oversterfte wordt met terugwerkende kracht geweten aan corona. Plotseling blijkt, aldus de Volkskrant, “het aantal mensen dat sterft na een coronabesmetting” snel toegenomen. Dat is volkomen uit de lucht gegrepen; er is bij deze oversterfte nauwelijks sprake van coronabesmettingen.

Eerst: hoe gaat het nu met de oversterfte?

Wij maken wederom dankbaar gebruik van de grafieken van het Eucalyptisch Genootschap

blank
Grafiek 1

In Grafiek 1: de situatie van het laatste half jaar. De blauwe lijn geeft de oversterfte weer na aftrek van de door rivm opgegeven coronadoden.

Dit is dus oversterfte waarbij er geen corona in het spel was. De stippellijn is de trendlijn. In juli zaten we rond de 100 per week, nu op ca. 400 per week met een voorlopige uitschieter van 670 in week 45.

blank
Grafiek 2

De totale oversterfte in Grafiek 2 laat zien dat slechts ca. 20% van de totale oversterfte verklaard wordt door Covid.
Oranje = Covid, Groen = onverklaard.

De oranje lijn in Grafiek 3 geeft cumulatief het aantal onverklaarde oversterftegevallen weer. Het totaal aantal verdubbelt ongeveer per twee maanden.

blank
Grafiek 3

In deze grafiek is ook te zien wanneer die groei werd ingezet t.o.v. de start van de vaccinatiecampagne. Gelijktijdigheid bewijst op zich echter geen oorzakelijk verband. Is dat er nu wel of niet?

 

Statistisch bevestigde samenhang vaccinatiegraad en oversterfte

De data die de vaccinaties zouden moeten vrijpleiten worden niet vrijgegeven door de overheid. Onze obscuur werkende ‘wetenschappelijke’ instituten weigeren het delen van de gevraagde informatie: “De data zouden maar kunnen leiden tot verkeerde interpretaties” en “Het is strijdig met de AVG, het gaat om medische gegevens”. Dan blijven er alleen de dashboard- en CBS data over om mee te werken. Voer voor statistici.

In Nederland wordt er een statistische publicatie voorbereid, naar aanleiding van ons “zomerdoden”-artikel. De daar aangekaarte correlatie tussen vaccinatie en oversterfte heeft zoals het zich nu laat aanzien een dermate sterk verband dat andere oorzaken naar de achtergrond kunnen worden geschoven. Maar daarmee lopen we op de zaken vooruit.

In Duitsland hebben statistici regio’s met verschillende vaccinatiegraden met elkaar vergeleken. Hieruit blijkt dat oversterftecijfers stijgen naarmate de vaccinatiegraad hoger is.

Ook dat is echter geen sluitend bewijs dat de sterfte daadwerkelijk door de vaccinaties wordt veroorzaakt. Speculaties in die richting worden echter overdadig gevoed omdat de overheid data niet vrijgeeft.

 1. Er is nog steeds geen openheid over de doodsoorzaken in het tweede kwartaal
  De doodsoorzaken zouden relaties met het vaccin-mechanisme kunnen blootleggen. De gebruikelijke maandelijkse rapportages zijn afgeschaft, de kwartaalrapportage is dermate ingedikt dat er geen nieuwe informatie uit is te halen.
 2. De vaccinatiestatus van de overledenen wordt geheim gehouden
  Zouden we een hogere mortaliteit zien bij ongevaccineerden, dan wordt daarmee een negatief verband ontkracht. Helaas krijgen we die cijfers niet te zien.
 3. Ook ziekenhuiscijfers met vaccinatiestatus wordt achtergehouden
  Uit buitenlandse data moeten we opmaken hoe het waarschijnlijk in NL zit met de vaccinatiestatus van de ziekenhuispatiënten. Als er relatief weinig gevaccineerden worden opgenomen, ligt het minder voor de hand om de sterfte daar dan toch aan toe te schrijven.
 4. Er worden geen obducties gedaan
  Met pathologisch onderzoek kunnen doodsoorzaken worden vastgesteld – veel exacter dan een arts dat kan die ter plekke een formulier invult. Ook dat wordt niet in gang gezet, laat staan steekproefsgewijs.

Er wordt dermate omzichtig om die kerninformatie heen gemanoevreerd dat de verdenking steeds nadrukkelijker op de vaccinaties komt te liggen.

Dat de Volkskrant alleen op basis van twee totaalcijfers, CBS/totaalsterfte enerzijds en rivm/Covidsterfte anderzijds, met zekerheid een doodsoorzaak meent te kunnen bepalen voor ruim driekwart van de overledenen is werkelijk te gek voor woorden.

De afdeling Propaganda maakt overuren

We weten dus nog steeds niet waarom er al maandenlang honderden mensen meer per week meer doodgaan dan normaal, net zomin als dat we begrijpen dat dat feit onder het kleed werd geveegd. In de zomer viel dat al op, zie het eerste Virusvaria-artikel hierover dd 25 augustus. CBS en rivm kwamen afgelopen half jaar niet veel verder dan een incidenteel “Deze week was er meer sterfte dan normaal.” En dat soms enkele weken achter elkaar, zonder oog voor de ramp die zich intussen voltrok.

De Volkskrant stelt dat volgens het CBS al deze overleden mensen tóch aan Covid zijn overleden. Dit is echter niet waar. Het CBS beweert dat nergens, het rapporteert alleen hogere sterftecijfers. De Volkskrant manipuleert die cijfers om, zoals afgesproken met de overheid, met één mond te spreken en zo de vaccinatiebereidheid te verhogen.

Het feit dat er meer sterfte is betekent uiteraard niet automatisch dat het dan om corona gaat. Het is misleidend om te stellen dat volgens CBS de coronasterfte hoger is. De Volkskrant heeft zich al eerder een propagandablaadje getoond maar hiermee overschrijdt de krant opnieuw een grens.

Volkskrant beschuldigt rivm

De kop is inmiddels aangepast, zie hier

De Volkskrant realiseert zich misschien ook niet ten volle dat zij hiermee het rivm diskwalificeert. Dat instituut zou volgens de krant meer dan driekwart(!) van de corona-overlijdens hebben gemist. Bedenk dat al bijna twee jaar het coronabeleid wordt vormgegeven op basis van de rivm-data – tot volle tevredenheid van de Volkskrant overigens.

De beschuldiging dat de covidsterfteregistratie van het rivm niet deugt is bovendien gemakkelijk te ontkrachten. Ik herhaal hieronder een grafiek uit een eerder artikel, waarin duidelijk is te zien dat de rivm-registraties (paarse lijnen) en de CBS-oversterfte (groene lijn) wel degelijk synchroon lopen – totdat de sterfte opvallend toeneemt in maart 2021. De Volkskrant geeft geen verklaring voor die plotselinge ‘misregistratie’.

Het wordt tijd om stelling nemen

Mogelijke oorzaken van de sterfte zijn weken geleden al getoetst met de data die ons ter beschikking staat. Alle tot dat moment aangedragen hypotheses (waaronder de belangrijkste: uitgestelde zorg) zijn doorgerekend door het Eucalyptisch Genootschap. Het Genootschap nam al in een vroeg stadium een duidelijke positie in: er blijft slechts één kandidaat over en dat is die waarover gegevens geheim worden gehouden: de vaccins.

Er is hoe dan ook geen enkele reden om de volledige oversterfte aan Covid toe te rekenen. De Volkskrant maakt hiermee een radeloze indruk. Zij ‘misquoten’ het CBS.

Er is alle reden om wetenschappelijk uit te sluiten dat de vaccinaties de sterfte hebben veroorzaakt. Dat dit wordt nagelaten belooft weinig goeds. Er wijzen immers teveel indicatoren in die richting om dat maar te blijven negeren.

De druppel die mijn emmer deed overlopen

Er is een FOIA-verzoek gedaan aan de FDA om alle documenten te overleggen met betrekking tot de goedkeuring van het Pfzer-vaccin “Comirnaty”. Ook Amerikanen komen data tekort.

Voor het voldoen aan zo’n verzoek staat een termijn van 20 dagen.
FDA vraagt rechter om verlengde termijn: 55 jaar ipv 20 dagen
De FDA zegt echter niet meer dan 500 pagina’s per maand te kunnen leveren. Omdat het om meer dan 300.000 pagina’s gaat, zullen de laatste pagina’s in 2076 worden geleverd. Hiermee wordt de 20-dagentermijn overschreden dus is toestemming van een federale rechter nodig.

De eisers hebben protest aangetekend tegen dit uitstel.

Protest eiser: 108 dagen is genoeg, net zolang als voor de goedkeuring
De eiser verzoekt inzage in de gegevens die door Pfizer aan de FDA zijn voorgelegd om het COVID-19-vaccin in licentie te geven en verzoekt om een gerechtelijk bevel aan de FDA om uiterlijk op 3 maart 2022 (dat is over 108 dagen) alle documenten te overleggen die beantwoorden aan dit FOIA-verzoek. Deze 108 dagen is dezelfde termijn die de FDA nodig had om de documenten te beoordelen voor de veel ingewikkelder taak van het licentiëren van Pfizer’s Covid-19-vaccin (het “Pfizer-vaccin”). […]Het kostte de FDA precies 108 dagen vanaf het moment dat Pfizer op 7 mei 2021 de registraties voor licentie begon te produceren tot het moment waarop het product op 23 augustus 2021 in licentie werd gegeven. We nemen aan, zoals de FDA heeft verklaard, dat er een intense, robuuste, grondige en volledige beoordeling en analyse van die documenten heeft plaatsgevonden om te verzekeren dat het Pfizer-vaccin veilig en effectief was voor vergunningverlening. De FDA heeft nu een even belangrijke taak om die documenten in deze zaak en het grote publiek in ten minste hetzelfde tijdsbestek beschikbaar te stellen aan eiser.

De FDA keurt dus in nog geen 4 maanden een wereldwijd uit te rollen vaccin goed. Dat gebeurt op basis van documenten waarvoor ze 55 jaar nodig hebben om ze te overhandigen.

Hoe verdacht kun je jezelf maken? Klopte dat goedkeuringsproces soms ook al niet…?

Serieuze falsificatie van de vaccinsterfte-hypothese wordt ontdoken door het verdonkeremanen van data. Daarom ga ik er vanaf nu vanuit dat de oversterfte aan de vaccinaties kan worden toegeschreven, totdat het tegendeel is bewezen.

1 gedachte over “Oversterfte en jawel: vaccinatie­doden”

 1. Ik zit nog eens naar die grafiek te kijken en krijg een ingeving op de piek van de zomer, die verklaart is door rivm en ggd als in de zomerhitte leggen veel mensen het lootje, maar hij zit in alle leeftijden in die week. Zou het die week te warm zijn geweest voor het vaccin die met een bepaalde temperatuur bewaard moet worden? Of is die gedachte te ver uit de comfortzone.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.