Ik wil niet beschermd worden!

In ieder geval niet op deze manier…

Vanaf 25-08-2023 treedt voor grote online-platforms de nieuwe EU DSA-regelgeving in kracht.

Wat houdt dat nu in?

Volgens Wikipedia wordt daarmee bedoeld: De Verordening digitale diensten of Wet inzake digitale diensten (Engels: Digital Services Act, DSA) is een verordening, uitgewerkt door de Europese Commissie. Het doel ervan is het juridisch kader van de Europese Unie inzake elektronische handel te actualiseren, met name door de in 2000 aangenomen Richtlijn inzake elektronische handel te moderniseren.

Wederom volgens Wikipedia: dient deze regelgeving ertoe om online-platforms te kunnen dwingen om maatregelen te nemen die burgers beter beschermen:

 • geen gepersonaliseerde advertenties voor minderjarigen, en voor volwassenen niet langer op basis van gevoelige gebruikersdata (religie, geaardheid, etniciteit);
 • het ingrijpen bij illegale content, dat nu vrijwillig gebeurt op grond van eigen regels, wordt verplicht. In noodsituaties – zoals oorlog of pandemie – zou de Commissie platforms kunnen vragen om bepaalde informatie te verwijderen. Deze ingrepen moeten gebeuren door “betrouwbare flaggers” (“trusted flaggers”, art. 19);
 • toezichthouders zouden meer inzage krijgen in de algoritmen van de platforms;
 • de platforms moeten op regelmatige basis rapporteren over de toepassing van de nieuwe regels.

Bij overtredingen voorziet de verordening boetes tot 6 procent van de jaaromzet; wat voor de grootste spelers tot miljarden euro’s kan oplopen.

Dit klinkt allemaal zeer positiv en het is natuurlijk voor ons aller bestwil, maar de consequenties zijn een ingrijpende beperking van de vrijheid van meningsuiting. Wat mij verbaast is, dat ondanks het feit dat ook Wikipedia zelf onder de maatregelen te leiden zal hebben er geen woord van kritiek te finden is.

Ik heb een zeer goed artikel over de gevolgen van deze nieuwe betutteling gevonden en stukken eruit vertaald. Indien iemand zich afvraagt wat heeft de WHO met censuur te maken – het is heel simpel! In de nieuwe pandemieverdragen van de WHO zijn ook bepalingen opgenomen met betrekking tot de geestelijke gezondheid en verkeerde informatie brengt onze gezondheid ernstig in gevaar. Men hoeft zich slechts voor te stellen dat iemand zou weigeren noodzakelijke medicijnen in te nemen – maar dat is natuurlijk volkomen uit de lucht gegrepen!


Censuur op sociale media: Iedereen heeft het over de WHO, de EU is echter al veel verder

         4 juni 2023

De censuur op sociale media treedt nu in werking: Met het argument dat ze de vrijheid van meningsuiting wil beschermen, wil de EU-Commissie via de DSA-wet bepalen welke informatie wel of niet mag (1)Kommission legt Leitlinien zur Stärkung des Verhaltenskodex zur Desinformation vor https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2585. De censuur zal uiteindelijk ook niet-Europese landen (zoals de VS) treffen, aangezien grote online platforms zoals Twitter wereldwijd actief zijn (2)How the EU is forcing Twitter to censor and Musk can´t stop it, Brownestone Institute https://brownstone.org/articles/how-the-eu-is-forcing-twitter-to-censor-and-musk-cant-stop-it/.

WHO en EU vertrouwen op censuur

In het WHO “Pandemie Verdrag” (Zero Draft), kondigt artikel 17 censuurmaatregelen aan om vermeende desinformatie te beteugelen. Dit heeft een golf van verontwaardiging veroorzaakt in alternatieve en sociale media. Het pandemieverdrag van de WHO is nog niet geformuleerd. Tijdens de WHO-vergadering van een paar dagen geleden in mei 2023 namen de leden de resolutie aan voor de invoering van het “pandemieverdrag”. Het verdrag is echter nog niet juridisch bindend aangenomen. De situatie is heel anders met de EU DSA-wet om desinformatie te bestrijden.

De EU Verordening 2022/2065 – ook bekend als de Digital Services Act (DAS) wet – is al veel verder dan het WHO ontwerp. Het is al aangenomen door het Europees Parlement en goedgekeurd door de Europese Raad. De DAS-wet is op 16 november 2022 in werking getreden en zal vanaf 17 februari 2024 in alle EU-lidstaten. Voor grote online platformen zoals Twitter geldt de wet reeds vanaf 25 augustus 2023 (3)EU DSA Gesetz Dienste https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022R2065&from=en.

Geen brede discussie in politiek en publiek ondanks ernstige gevolgen

De goedkeuring van de EU DSA-wet vond plaats in een sfeer van bijna volledige onverschilligheid van politici en het publiek. Dit is des te opmerkelijker omdat de eerdere vrijwillige censuur op sociale media wereldwijd al enorme en catastrofale gevolgen heeft gehad voor de vrijheid van meningsuiting. Dit geldt niet alleen voor Europa en de Verenigde Staten, maar wereldwijd.

De EU DSA Act geeft de Europese Commissie de bevoegdheid om boetes tot 6% van de wereldwijde omzet op te leggen aan “zeer grote online platforms of zeer grote online zoekmachines”.

De EU Commissie hoeft alleen maar van mening te zijn dat de sociale media in kwestie niet voldoen aan haar censuur-voorschriften. In het geval van Twitter zouden boetes tot 300 miljoen USD denkbaar zijn. Dit zou zelfs voor grote sociale media als Twitter in een aanzienlijk economisch risico met zich meebrengen.

Twitter stapte uit de vrijwillige gedragscode vanwege de aangekondigde censuur.

Nu, met de hulp van de EU-verordening, worden alle grote sociale media gedwongen tot controlemaatregelen en mogelijk censuur (4)Leitlinien zur Stärkung des Verhaltenskodex zur Desinformation, EU Kommission https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidance-strengthening-code-practice-disinformation. Tot nu toe gold “vrijwillige” deelname. Uit voorzorg heeft Twitter zich in mei 2023 teruggetrokken uit het vrijwillige gedragscodepact. Begrijpelijke reden: Twitter ziet vrijheid van meningsuiting als niet langer gegeven door de EU-wetgeving. EU-commissaris Thierry Breton en de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser kondigden aan dat Twitter onder de EU-verordening aan verplichte censuur zou worden onderworpen.

De Franse minister van Digitale Zaken dreigde zelfs Twitter uit Europa te verbannen als het zich niet houdt aan de EU DSA wet en gedragscode (5)https://www.politico.eu/article/banned-france-digital-minister-jean-noel-barrot-threatens-twitter-block-follow-eu-rules/.

blank
Elon Musk, de edele ridder, trekt ten strijde tegen censuur

Nu heeft Elon Musk echter wel duidelijk gemaakt dat hij de vrijheid van meningsuiting op Twitter zal verdedigen.

In een tweet op 2 juni 2023 merkte hij op:

“Ik geef de voorkeur aan vrede. Maar als ze oorlog willen, zullen ze die krijgen”.

De tweet werd bijna 2 miljoen keer bekeken in slechts 2 uur.”
Hiermee zinspeelt Elon Musk op de aangekondigde censuurmaatregelen van de EU voor Twitter vanaf 25.8.23.

Musk heeft aangekondigd dat hij alle censuurverzoeken van overheden zal publiceren, samen met een uitleg of ze zullen worden doorgevoerd.

Wetsvoorstel DSA valt samen met vaccinatiecampagne

Het is interessant dat de publicatie van het DSA-wetsvoorstel samenviel met de vergunningverlening en de daaropvolgende lancering van de eerste Covid 19-vaccins in de EU: De wetgeving werd ingevoerd op 15 december 2020. Het eerste Covid 19-vaccin werd slechts zes dagen later door de Commissie goedgekeurd. Vaccinsceptici of -critici werden daarna al snel het belangrijkste doelwit van door de EU gerichte online censuur.

De Gedragscode tegen Desinformatie maakt deel uit van de EU-strategie. Hij is volgens de EU-Commissie al “succesvol” gebruikt tijdens verkiezingsperiodes, de Coronapandemie en voor de oorlog in de Oekraïne.

Strenge controlemechanismen en censuurmaatregelen om de vrijheid van meningsuiting te “waarborgen

De EU-verordening 2022/2065 of DSA-wet voorziet in drastische controlemechanismen en maatregelen tegen “desinformatie” op sociale mediaplatforms. In de toekomst moeten onlineplatforms zoals Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Vimeo en Google controleren in welke mate ongeoorloofde informatie, zogenaamde “desinformatie”, op hun platformen terechtkomt. Als desinformatie wordt gedetecteerd door factcheckers of beoordelingsalgoritmen, moeten de aanbieders dit indien mogelijk verhinderen. Voorheen waren de maatregelen “vrijwillig”, vanaf zijn ze als het niet anders kann “verplicht”.

De DSA-wet bevat een overvloed aan nieuwe digitale controlemechanismen en maatregelen om “desinformatie” te bestrijden en te censureren. Er werd een heel netwerk van verschillende instellingen in het leven geroepen voor de controle en uitvoering.

Welke nieuwe instellingen moeten desinformatie bestrijden?

De EU-Commissie zal een taskforce oprichten en leiden. De taskforce bestaat uit de volgende organen en vertegenwoordigers:

 • EDMO Europees Waarnemingscentrum voor digitale media
 • ERGA Europese Groep van regelgevende instanties voor audiovisuele mediadiensten (9).
 • Vertegenwoordigers van de Europese Dienst voor extern optreden
 • Vertegenwoordigers van de online platforms (subscribers)

In welke nieuwe procedures voorziet de EU-verordening?

 • De EU voorziet in gedragscodes voor sociale media. Deze zijn in eerste instantie vrijwillig.
 • Naast vrijwillige deelname aan gedragscodes voorziet de verordening in de mogelijkheid om online platforms te dwingen deel te nemen in geval van systeemrisico’s.
 • De procedures en de inhoud van de gedragscodes zullen door de EU-Commissie worden bepaald via de taskforce.
 • Wat desinformatie is, wordt in de toekomst uitsluitend bepaald door de EU-Commissie en de taskforce die zij leidt.
 • De EU vertrouwt op fact-checking als de beslissende autoriteit: fact-checkers moeten beoordelen in hoeverre er sprake is van desinformatie.
 • De EU Taskforce zal gedragscodes ontwikkelen en voortdurend bijwerken. De gedragscodes bepalen hoe online platforms desinformatie moeten identificeren en bestrijden.
 • Er zal een permanente taskforce worden opgericht om de gedragscode en de inhoud ervan te definiëren en bij te werken.
blank
De vier ruiters van de apocalyps krijgen gezelschap

Tegenstrijdigheid: Versterking van de vrijheid van meningsuiting door vergaande censuur

In principe zijn de EU-leiders op de hoogte van het gevaar van censuur:

Věra Jourová, vicevoorzitter van de Commissie voor Waarden en Transparantie, wees er nog in 2022 op:

“We wilden niet dat de strengere regels tegen desinformatie in steen zouden worden gebeiteld en ingebouwd in de wet op digitale diensten, omdat dit gemakkelijk zou kunnen leiden tot een soort censuur.”
Nu de wet eindelijk is aangenomen, is er niet veel meer over van de zorg om censuur in te voeren.

Focus van censuur lag op Covid-19 informatie

De focus van de censuur op Twitter lag op vermeende “Covid-19 desinformatie”. Bijna alle invloedrijke critici werden geblokkeerd op Twitter. Op de lijst staan invloedrijke critici zoals Robert Malone, Steve Kirsch, Jessica Rose, Naomi Wolf en Peter Mc Cullough.

Talloze kleinere accounts werden geblokkeerd. Alleen al in januari 2022 werden op Twitter 2.153 accounts van critici permanent verwijderd.

De EU Commissie voert censuur in die in de VS niet is toegestaan

In de VS is een wet zoals de DSA-wet van de EU waarschijnlijk niet mogelijk omdat deze ongrondwettelijk zou zijn.

Het 1e artikel van de Amerikaanse grondwet waarborgt de vrijheid van meningsuiting. Dit artikel werd in 1791 aangenomen en verbiedt het Congres om wetten aan te nemen die de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de persvrijheid, de vrijheid van vergadering of het petitierecht beperken.

De censuur van de EU heeft invloed op de vrijheid van meningsuiting van andere landen – inclusief die van de VS

Het nieuwe probleem: terwijl het Amerikaanse Congres geen nieuwe wet kan aannemen, kan een buitenlandse macht als de EU dat wel. Dit heeft gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting wereldwijd. De verplichting om “ongewenste” informatie te controleren en te censureren heeft niet alleen gevolgen voor burgers in de EU, maar voor burgers over de hele wereld.

Hoe grondwettelijk is de EU DSA-wet voor Europese landen?

De EU beweert de vrijheid van meningsuiting, de grondrechten en de consumentenbescherming te willen versterken. Tegelijkertijd wil de EU echter desinformatie op online platforms bestrijden. Dit is een flagrante tegenstrijdigheid. Daarom zal per Europees land juridisch moeten worden onderzocht in hoeverre het grondrecht op vrijheid van meningsuiting en vrij onderzoek hier niet wordt ingeperkt. Bovendien zal moeten worden onderzocht in hoeverre deze verordening of de wet op digitale diensten grondwettelijk of ongrondwettelijk is, althans volgens de Nederlandse grondwet.(6)Wikipedia weet over vrijheid van meningsuiting te melden, dat alle landen van de Raad van Europa zich gebonden hebben aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Daarop zijn echter tal van uitzonderingen mogelijk, Volgens art. 10 EVRM mag de vrijheid van meningsuiting alleen worden … Lees verder...

De DSA-wet geeft de EU-Commissie enorme beslissingsbevoegdheid, onafhankelijke controle ontbreekt

De DSA geeft de Commissie “exclusieve” – de facto dictatoriale – bevoegdheden om naleving vast te stellen en sancties op te leggen.
Voor online platforms is de Commissie in feite aanklager, rechter en strafrechter tegelijk.

Wie bepaalt wat informatie is en wat desinformatie?

Een groot probleem bij het naleven van de Desinformatie-gedragscode 2022 is te bepalen wat wel en wat geen misleidende informatie en wat wel desinformatie is.

De Desinformatie-gedragscode 2022 gebruikt definities uit het Europees Actieplan voor Democratie (EDAP).

Definitie van onjuiste informatie

De Desinformatiecode 2022 definieert desinformatie als “onjuiste of misleidende inhoud die wordt gedeeld zonder schadelijke bedoelingen, hoewel de effecten nog steeds schadelijk kunnen zijn, bijvoorbeeld wanneer mensen te goeder trouw onjuiste informatie delen met vrienden en familie.”

Definitie van desinformatie

Desinformatie wordt in het EDAP gedefinieerd als “valse of misleidende inhoud die verspreid wordt met de bedoeling te misleiden of economisch of politiek gewin te behalen en die het publiek schade kan berokkenen”.

Hierbij moet eraan herinnerd worden dat veel beoordelingen door experts en feitencontroleurs achteraf vals of op zijn minst controversieel bleken te zijn. Voorbeelden zijn de volgende beweringen:

 • Immuniteit van de kudde door vaccinatie
 • Vaccinatie zorgt voor buitenlandse bescherming (1.2 G regels)
 • Maskers tonen significante buitenlandse bescherming
 • Gevaccineerde mensen worden minder vaak ziek dan niet-gevaccineerde mensen
 • Het mRNA blijft op de injectieplaats en breekt in enkele uren/dagen af
 • Er zijn geen significante bijwerkingen van vaccinatie bekend
 • enz.

Het grootste probleem: toekomstige interpretatiebevoegdheid van de EU-Commissie

De EU-verordening zorgt ervoor dat de EU-Commissie in de toekomst de exclusieve interpretatiebevoegdheid heeft met betrekking tot de beoordeling van de nauwkeurigheid van de informatie.

Dit geldt ook voor wetenschappelijke bijdragen specifiek voor de gezondheidssector. De wet wordt van kracht op 25 augustus 2023.

De verantwoordelijke EU-commissaris, Thierry Breton, heeft al aangekondigd dat onlineplatforms die de controle- en reguleringsmaatregelen niet uitvoeren, met alle beschikbare middelen zullen worden vervolgd.

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, wil ook doortastend optreden tegen “desinformatie” en haat en opruiing. Wat hier echter volledig wordt genegeerd, is dat het recht op vrijheid van mening en vrije wetenschap is vastgelegd in de Duitse Basiswet, art. 5.


Het artikel gaat nog verder, maar volgens mij zijn dit de hoofdpunten.

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.