Geniaal plan van de Rand Corporation

In de onafhankelijke media is er al sinds enkele dagen een nieuw strategisch plan van de Rand Corporation in omloop, dat je aan het denken zet en vragen opwerpt – tenminste dat zou het moeten doen.

De Rand Corporation is een gezaghebbende Amerikaanse Think Tank, waarvan de prognoses op wonderbaarlijke wijze meestal uitkomen. Je zou haast zeggen dat Rand de beleidsplannen voor de VS schrijft. Het nieuwste plan is van 25 januari van dit jaar en is vooralsnog “Confidential”, maar kennelijk uitgelekt. En zelfs als het document een Chinese, Russische etc. vervalsing zou blijken te zijn, dan is het nog steeds een treffende analyse van de huidige toestand van Duitsland, maar ook van de rest van Europa. (1)Ik zal bij deze tekst geen commentaar afgeven, hoewel ik de neiging heb van alles te onderstrepen en overal uitroeptekens te zetten. In wezen zou Europa hierop moeten reageren en de VS een halt moeten toeroepen, maar dat zal helaas niet gebeuren. Maar misschien worden toch enkele beleidsmakers … Lees verder...

Het volgende bericht kunnen wij niet op echtheid controleren. Interessant is wel dat de Rand Corporation het nodig acht om dit bericht als fake te benoemen.
Nog interessanter is dat dit bericht overeenstemt met dat waarop we al jaren wijzen:
De geo-politieke doelstelling van Amerika is het om een wig tussen Rusland en Europa (Duitsland) te slaan. (2)Bijvoorbeeld hier.

 

Weakening Germany, strengthening the U.S.

blank
Bidon tijdens een toesprak over democratie, die als satanisch omschreven wordt

De huidige toestand van de Amerikaanse economie wijst er op dat zij niet kan functioneren zonder externe financiële en materiële steun. Het kwantitatieve versoepelingsbeleid waartoe de FED in de afgelopen jaren regelmatig zijn toevlucht heeft genomen, alsook de ongecontroleerde uitgifte van contanten tijdens de Covid lockdowns van 2020 en 2021, hebben geleid tot een sterke toename van de buitenlandse schuld en een stijging van het aanbod van dollars.

De verdere verslechtering van de economie zal hoogstwaarschijnlijk leiden tot een verlies van de positie van de Democratische Partij in het Congres en de Senaat bij de komende verkiezingen in november 2022. Impeachmentprocedures tegen de president kunnen in deze omstandigheden niet worden uitgesloten en moeten tot elke prijs worden vermeden.

Er moeten dringend middelen naar de nationale economie stromen, vooral naar het bankensysteem. Alleen Europese landen die aan EU- en NAVO-verplichtingen gebonden zijn, zullen die kunnen leveren zonder grote militaire en politieke kosten voor ons.

Het belangrijkste obstakel hiervoor is de groeiende onafhankelijkheid van Duitsland. Hoewel het nog steeds een land met beperkte soevereiniteit is, is het al tientallen jaren bezig deze beperkingen op te heffen en een volledig onafhankelijke staat te worden. Deze beweging is langzaam en voorzichtig, maar gestaag. Extrapolatie laat zien dat het uiteindelijke doel wellicht pas over enkele decennia wordt bereikt. Als de sociale en economische problemen in de Verenigde Staten echter escaleren, zou het tempo aanzienlijk kunnen toenemen.

Een andere factor die bijdraagt tot de economische onafhankelijkheid van Duitsland is Brexit. Nu het VK de EU-structuren heeft verlaten, hebben wij een belangrijke kans verloren om de onderhandelingen over intergouvernementele besluiten te beïnvloeden.

Het is de angst voor onze negatieve reactie die het relatief trage tempo van deze veranderingen bepaalt. Als we op een dag Europa verlaten, is er een goede kans dat Duitsland en Frankrijk een volledige politieke consensus bereiken. Dan zouden Italië en andere landen van het oude Europa – met name de voormalige EGKS-leden(3)Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, een voorloper van de Europese Unie – onder bepaalde voorwaarden kunnen toetreden. Groot-Brittannië, dat momenteel geen lid is van de Europese Unie, zal de druk van het Frans-Duitse duo niet alleen kunnen weerstaan. Als dit scenario zich voordoet, wordt Europa niet alleen een economische maar ook een politieke concurrent van de Verenigde Staten.

Bovendien, als de VS enige tijd door binnenlandse problemen wordt geteisterd, zal het oude Europa de invloed van de Amerikaans georiënteerde Oosteuropese landen beter kunnen weerstaan.

 

Zwakke punten in de Duitse en EU-economie

Een toename van de stroom van financiële middelen van Europa naar de VS kan worden verwacht als Duitsland in een gecontroleerde economische crisis terechtkomt. Het tempo van de economische ontwikkeling in de EU hangt bijna zonder alternatief af van de toestand van de Duitse economie. Het is Duitsland dat de zwaarste uitgaven voor de armere EU-leden draagt.

Het huidige Duitse economische model berust op twee pijlers. Dit zijn onbeperkte toegang tot goedkope Russische energiebronnen en tot goedkope Franse elektriciteit, dankzij de exploitatie van kerncentrales. Het belang van de eerste factor is veel groter. Een onderbreking van de Russische bevoorrading zou wel eens een systeemcrisis kunnen veroorzaken die verwoestend zou zijn voor de Duitse economie en indirect voor de hele Europese Unie.

Ook de Franse energiesector zou binnenkort in grote problemen kunnen komen. De te verwachten stopzetting van de door Rusland gecontroleerde splijtstofleveringen, gecombineerd met de onstabiele situatie in de Sahel, zou de Franse energiesector kritisch afhankelijk maken van Australische en Canadese brandstof. In het kader van de oprichting van AUCUS ontstaan nieuwe mogelijkheden om druk uit te oefenen. Deze kwestie valt echter buiten het bestek van dit verslag.

 

Een gecontroleerde crisis

Door de beperkingen van de coalitie heeft de Duitse leiding de situatie in het land niet volledig onder controle. Dankzij onze nauwkeurige acties was het mogelijk de ingebruikname van de Nord Stream 2 pijpleiding te voorkomen, ondanks het verzet van lobbyisten uit de staal- en chemische industrie. De dramatische verslechtering van de levensstandaard zou de Duitse leiders er echter toe kunnen brengen hun beleid te herzien en terug te keren naar het idee van Europese soevereiniteit en strategische autonomie.

De enige haalbare manier om de afwijzing van Russische energieleveranties door Duitsland te garanderen, is door beide partijen bij het militaire conflict in Oekraïne te betrekken. Onze voortdurende acties in dat land zullen onvermijdelijk leiden tot een Russische militaire reactie. Natuurlijk zullen de Russen de massale druk van het Oekraïense leger op de niet-erkende Donbass-republieken niet onbeantwoord kunnen laten. Dit zou het mogelijk maken Rusland tot agressor te verklaren en het hele pakket eerder voorbereide sancties tegen het land toe te passen.

Poetin van zijn kant zou kunnen besluiten beperkte tegensancties op te leggen – vooral tegen Russische energieleveringen aan Europa. De schade voor de EU-landen zal dus min of meer vergelijkbaar zijn met die voor de Russen, en in sommige landen – met name Duitsland – zelfs groter.

Voorwaarde voor Duitsland om in deze val te lopen is de leidende rol van de groene partijen en ideologie in Europa. De Duitse Groenen zijn een sterk dogmatische, zo niet ijverige, beweging, wat het vrij gemakkelijk maakt hen economische argumenten te laten negeren. In dit opzicht overtreffen de Duitse Groenen hun tegenhangers in de rest van Europa. De persoonlijke kwaliteiten en het gebrek aan professionalisme van hun leiders – Annalena Baerbock en Robert Habeck in het bijzonder – doen vermoeden dat het voor hen vrijwel onmogelijk is hun eigen fouten tijdig toe te geven.

Het zal dus voldoende zijn om het mediabeeld van Poetins agressieve oorlog snel te vormen om de Groenen te veranderen in fervente en harde voorstanders van sancties, in een “oorlogspartij”. Op die manier kan de sanctieregeling zonder belemmeringen worden ingevoerd. Het gebrek aan professionalisme van de huidige leiders zal in de toekomst geen enkele terugslag toestaan, zelfs als de negatieve effecten van het gekozen beleid duidelijk worden. De partners in de Duitse regeringscoalitie zullen gewoon hun bondgenoten moeten volgen – tenminste totdat de last van de economische problemen groter is dan de angst om een regeringscrisis uit te lokken.

Maar zelfs als de SPD en de FDP bereid zijn het op te nemen tegen de Groenen, zal het vermogen van de volgende regering om de betrekkingen met Rusland snel genoeg te normaliseren merkbaar beperkt zijn. De betrokkenheid van Duitsland bij grootschalige bewapening van het Oekraïense leger zal onvermijdelijk een sterk gevoel van wantrouwen in Rusland teweegbrengen, waardoor het onderhandelingsproces nogal lang zal duren.

Als de oorlogsmisdaden en de Russische agressie tegen Oekraïne worden bevestigd, zal de Duitse politieke leiding niet in staat zijn het veto van haar EU-partners tegen hulp aan Oekraïne en verscherpte sanctiepakketten te overwinnen. Dit zal zorgen voor een voldoende lange kloof in de samenwerking tussen Duitsland en Rusland waardoor grote Duitse economische ondernemingen niet meer concurrerend zullen zijn.

 

Verwachte gevolgen

Een vermindering van de Russische energieleveringen – idealiter een volledige stopzetting ervan – zou catastrofale gevolgen hebben voor de Duitse industrie. De noodzaak om in de winter aanzienlijke hoeveelheden Russisch gas om te leiden voor de verwarming van particuliere huishoudens en openbare voorzieningen zal de tekorten nog verergeren. Stilstand van industriële ondernemingen zal leiden tot tekorten aan onderdelen en reserveonderdelen voor de productie, tot het instorten van logistieke ketens en uiteindelijk tot een domino-effect. In de grootste bedrijven in de chemische, metaalverwerkende en machinebouwindustrie is een volledige stillegging waarschijnlijk, aangezien zij vrijwel geen reservecapaciteit hebben om het energieverbruik te verminderen. Dit zou kunnen leiden tot de sluiting van bedrijven met een continueproces, wat hun ondergang zou betekenen.

De cumulatieve verliezen voor de Duitse economie kunnen slechts bij benadering worden geschat. Zelfs als de beperking van de Russische energieleveringen beperkt blijft tot 2022, zullen de gevolgen nog verschillende jaren duren en kunnen de totale verliezen oplopen tot 200 à 300 miljard euro. Dit zal niet alleen een verwoestende slag toebrengen aan de Duitse economie, maar de hele EU-economie zal onvermijdelijk instorten. We hebben het niet over een afname van de economische groei, maar over een langdurige recessie en een daling van het BBP in de materiële productie alleen al van drie tot vier procent per jaar in de komende vijf tot zes jaar. Een dergelijke daling zal onvermijdelijk leiden tot paniek op de financiële markten en mogelijk tot een ineenstorting ervan.

De euro zal onvermijdelijk en hoogstwaarschijnlijk onherroepelijk onder de dollar zakken. Een sterke daling van de euro zal bijgevolg leiden tot de wereldwijde verkoop ervan. Het zal een giftige valuta worden en alle landen van de wereld zullen het aandeel ervan in hun deviezenreserves snel verminderen. Dit gat zal voornamelijk worden opgevuld met dollars en yuan.

Een ander onvermijdelijk gevolg van een langdurige economische recessie is een scherpe daling van de levensstandaard en een stijgende werkloosheid (alleen al in Duitsland tot 200.000 à 400.000), met als gevolg een uittocht van geschoolde werknemers en goed opgeleide jongeren. Er zijn letterlijk geen andere bestemmingen voor dergelijke migratie dan de Verenigde Staten. Uit andere EU-landen kan een iets kleinere, maar ook niet onbelangrijke stroom migranten worden verwacht.

Het onderzochte scenario zal dus zowel indirect als direct bijdragen tot de versterking van de nationale begrotingssituatie. Op korte termijn zal het de trend van de dreigende economische recessie keren en bovendien de Amerikaanse samenleving consolideren door haar af te leiden van onmiddellijke economische zorgen. Dit zal op zijn beurt het electorale risico verminderen.

Op middellange termijn (4-5 jaar) zouden de cumulatieve voordelen van de kapitaalvlucht, de herschikking van de logistieke stromen en de verminderde concurrentie in sleutelsectoren kunnen oplopen tot zeven à negen biljoen dollar.

Helaas zal China op middellange termijn waarschijnlijk ook van dit evoluerende scenario profiteren. Tegelijkertijd stelt de sterke politieke afhankelijkheid van Europa van de VS ons in staat eventuele toenaderingspogingen van afzonderlijke Europese staten tot China effectief te neutraliseren.

 

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.