Duidelijke taal

 

Ik heb al eerder erover bericht dat de Russen nagenoeg alle diplomatieke regels om in bedekte termen te spreken, hebben laten vallen. Wie nog duidelijker spreekt dan de diplomaten, zijn de militairen. Generaal Gerasimov geeft een overzicht van de stand van zaken wereldwijd en in het Oekraïne-conflict. Ik heb haast wel de indruk dat de Russen zich hebben voorgenomen altijd de waarheid te spreken, en als iets geheim is, helemaal niets te zeggen. Vermoedelijk om positief af te steken tegen het regime in Kiev, waar de meeste uitspraken of overdreven zijn, of helemaal verzonnen.

De hele redevoering is een gortdroge opsomming van feiten, over de Russische verliezen wordt niet gerept, wel over de Oekraïense. Hel duidelijk wordt het verschil in de Russische en de Oekraïense oorlogsdoelen. De Russen gaat het om de vernietiging van het Oekraïense militaire potentieel en de bescherming van de bevolking in de Donbass, de Oekraïne om terreinwinst. De herovering van de Krim is nog steeds hun opperste doel, hoewel tegenwoordig zelfs westerse deskundigen toegeven dat niet haalbaar zal zijn. Ondertussen verspreiden de Oekraïense media volkomen onrealistische cijfers over het aantal Russische doden, die echter in de westerse media gretig herhaald worden. Zo wordt nog steeds de schijn oprecht gehouden dat een Oekraïense overwinning nabij  is.


[begin van de vertaling](1)De tekst van de toespraak van Gerasimov is in het Russisch te vinden op VK, de bijbehorende video is eveneens op VK

Materiaal van de informatiebijeenkomst van de chef van de generale staf van de strijdkrachten van de Russische Federatie – de eerste onderminister van Defensie van de Russische Federatie, legergeneraal Valeri Gerasimov, voor buitenlandse militaire attachés over de resultaten van de activiteiten van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie in 2023

Goedemiddag, geëerde dames en heren!

Onze traditionele bijeenkomst van vandaag vormt de afsluiting van de officiële internationale evenementen van het ministerie van Defensie van de Russische Federatie van dit jaar.
In mijn toespraak zal ik me concentreren op de situatie in een aantal regio’s in de wereld en de vervulling van de belangrijkste taken van de strijdkrachten.
Op dit moment ondergaat de militaire en politieke situatie grootschalige veranderingen. Een nieuwe multipolaire wereld krijgt vorm en de hegemonie van de Verenigde Staten van Amerika en haar bondgenoten behoort tot het verleden.
Washington probeert koste wat het kost de geheel op het westerse gerichte structuur van de wereldorde te behouden, de wereld te domineren en andere landen voorwaarden op te leggen en hun legitieme veiligheidsbelangen te ontkennen.
De VS en hun bondgenoten vernietigen systematisch de normen van het internationaal recht en ondermijnen de rol van de VN als belangrijkste instelling ter harmonisering van intergouvermentele relaties.
De doelgerichte acties van Washington hebben alle wezenlijke verdragen te niet gedaan, die de basis vormden van een stelsel van het wapenbeheersing.
Aangezien het Westen vasthoudt aan zijn koers gericht op een strategische nederlaag van Rusland, is de realisatie van vertrouwenscheppende maatregelen op het gebied van de Europese veiligheid niet langer aan de orde.
Tegelijkertijd blijft Rusland zich inzetten om zijn verplichtingen na te komen om incidenten te voorkomen en handhaaft het de bestaande communicatielijnen om te reageren op crisissituaties.
Het Europese continent is de arena geworden van de confrontatie tussen het Westen en de Russische Federatie op politiek en economisch gebied. De versnelde integratie van Zweden en Finland in het bondgenootschap, de toegenomen militaire aanwezigheid van NAVO-troepen in Oost-Europa, de Oostzee- en Zwarte-Zeeregio’s en in de poolgebieden hebben een negatief effect op de situatie in Europa en kan leiden tot nog meer conflicten.
De intensiteit van de operationele en gevechtstrainingsactiviteiten van de NAVO-strijdkrachten blijft hoog. Jaarlijks worden ongeveer 40 grote oefeningen gehouden in de buurt van de westelijke grenzen van Rusland, met scenario’s die gebaseerd zijn op een gewapende confrontatie met ons land. Steeds vaker zijn niet-leden van het bondgenootschap bij deze oefeningen betrokken.
Tegelijkertijd probeert het Westen nieuwe brandhaarden te creëren en conflicten te bevorderen in de Balkan, Trans-Dnjestrië en Trans-Kaukasië, Centraal-Azië en Afghanistan.


De situatie blijft moeilijk in de Arabische Republiek Syrië, waar de aanhoudende activiteiten van terroristische bendes, samen met de sanctiedruk van westerse landen onder leiding van de Verenigde Staten van Amerika, een normalisering en een leven in vrede verhinderen.
Daarnaast wordt de situatie bemoeilijkt door de gevolgen van de natuurramp in februari van dit jaar, die meer dan 8 miljoen Syriërs heeft getroffen.
De situatie blijft het meest kritiek in de gebieden aan gene zijde van de Eufraat en bij Al-Tanf, die buiten de controle van de wettige regering vallen, evenals in de de-escalatiezone Idlib, waar illegale militaire formaties nog steeds actief zijn, stellingen van de regeringstroepen aanvallen en terroristische aanslagen plegen op burgers en Syrische veiligheidstroepen.
De illegale winning en verkoop van natuurlijke hulpbronnen gaat door in het noordoosten van het land onder auspiciën van de Verenigde Staten.


Het roekeloze beleid van de Verenigde Staten heeft geleid tot een nieuwe escalatieronde in het Midden-Oosten.
Zo is de langdurige Palestijns-Israëlische conflict veranderd in een open gewapende confrontatie met talrijke slachtoffers onder de burgerbevolking aan beide zijden.
Op dit moment loopt het dodental in de tienduizenden en zijn de vooruitzichten voor een oplossing van het conflict zeer somber.


De situatie in Afrika blijft complex. De belangrijkste negatieve invloeden op de ontwikkeling worden veroorzaakt door politieke instabiliteit en langdurige interne conflicten in de landen van Noord-Afrika en de Sahara-Sahel-zone.
Het sanctiebeleid van Washington tegen Rusland heeft geleid tot een voedselcrisis op het Afrikaanse continent, waardoor de sociale spanningen en de ontevredenheid over de heersende regimes toenemen.
Dit heeft geleid tot escalatie van interne gewapende conflicten en machtswisselingen in een aantal staten.
De activiteiten van terroristische en extremistische organisaties, voornamelijk die welke in verband staan met ISIS en Al Qaida, hebben eveneens een destructieve invloed op de situatie.
Onder deze omstandigheden chanteren de Verenigde Staten en hun Europese bondgenoten Afrikaanse leiders om hun neokoloniale doelen alsnog te kunne verwezenlijken.


In het Transkaukasische gebied blijft de situatie gespannen, maar er is een gestage trend naar stabilisatie.
In september van dit jaar werd dankzij de bemiddeling van Russische vredeshandhavers binnen 24 uur een staakt-het-vuren bereikt.
Tijdens de vijandelijkheden zorgde het Russische vredeshandhavingscontingent op de plaatsen waar het was gestationeerd voor de huisvesting van meer dan 10.000 burgers en vervolgens voor het veilige vertrek van vrijwel de gehele bevolking van Karabach naar het grondgebied van Armenië. Het luchttransport van de vredesmacht vervoerde bijna 300 gewonden naar ziekenhuizen.
Tegelijkertijd blijft ons militaire contingent zijn taken vervullen als garant voor de mogelijkheid om een vreedzaam leven op te bouwen en voor de terugkeer van de bewoners naar de regio.
Op politiek gebied werkt de Russische Federatie doelgericht aan het deblokkeren van de transportverbindingen in de Transkaukasus, het sluiten van een vredesverdrag tussen Bakoe en Jerevan en het oplossen van de meest acute Armeens-Azerbeidzjaanse tegenstellingen.


In de regio Azië-Stille Oceaan is het conflictpotentieel sterk toegenomen. De belangrijkste reden hiervoor zijn de acties van westerse landen die gericht zijn op het ondermijnen van de op de veiligheidsarchitectuur van de ASEAN-landen, die hier hier is opgebouwd en die haar effectiviteit heeft bewezen.
De oprichting van NAVO-achtige militaire blokken in de regio Azië-Stille Oceaan, zoals AUCUS, de drievoudige alliantie VS-Japan-Republiek Korea en andere quasi-allianties met een militaire oriëntatie, brengt voor de regio uitdagingen en bedreigingen met zich mee die vergelijkbaar zijn met die waarmee Europa vandaag de dag wordt geconfronteerd.
De interactie in het kader van de AUCUS stelt de deelnemende landen niet alleen in staat om hun strijdkrachten te moderniseren op het gebied van conventionele wapens, maar ook om hun nucleaire component te ontwikkelen, wat funest is voor het wereldwijde beleid van non-proliferatie van massavernietigingswapens.
We stellen vast dat het machtspotentieel van de NAVO in de regio Azië-Stille Oceaan toeneemt.
We zien de escalatie van de spanningen volgens het scenario dat Washington heeft georkestreerd rond Myanmar, Taiwan en het Koreaanse schiereiland, de verscherping van de territoriale geschillen in de Zuid-Chinese Zee en het gebruik dat het Westen maakt van conflictsituaties om de regio met strategische wapens te overspoelen.


De VS en de NAVO hebben hun inspanningen gericht op het waarborgen van hun dominantie in het Noordpoolgebied en het afschrikken van de Russische Federatie in die contreien. Daartoe verhoogt het “collectieve Westen” zijn militaire aanwezigheid in de noordelijke breedtegraden en bouwt een militaire infrastructuur op nabij de grenzen van de Russische Federatie. Als gevolg daarvan neemt het conflictpotentieel in de regio toe.
Het grondgebied van Finland en Zweden wordt in toenemende mate gebruikt voor de stationering van NAVO-troepen en hun operationele opbouw in gebieden die grenzen aan Rusland.
Ik vestig uw aandacht op het feit dat de aanwezigheid van de strijdkrachten van de Russische Federatie in het Noordpoolgebied niet gekoppeld is aan een demonstratie van militaire macht, maar aan het waarborgen van de veiligheid van de economische ontwikkeling van de regio, met inbegrip van de scheepvaart in de wateren van de Noordelijke Zeeroute en de uitvoering van projecten op het gebied van de exploratie en winning van natuurlijke hulpbronnen.
Daartoe ontplooien we systematisch legereenheden in het Noordpoolgebied en creëren en moderniseren we de noodzakelijke infrastructuur om de activiteiten ervan te ondersteunen.
Er werd extra aandacht besteed aan het stroomlijnen van de regels voor de doorvaart van buitenlandse oorlogsschepen langs de Noordelijke Zeeroute. In juni van dit jaar zijn wijzigingen aangebracht in de relevante navigatieregels.


blankEen belangrijke factor bij het bepalen van de militaire en politieke situatie op zowel regionaal als mondiaal niveau, is de crisis in Oekraïne, die plaatsvindt in de vorm van een hybride proxyoorlog van de Verenigde Staten van Amerika en hun bondgenoten tegen de Russische Federatie. Deze oorlog wordt gevoerd ten koste van het Oekraïense volk.
De landen van het collectieve Westen hebben de eis van Rusland om een overeenkomst te sluiten over het waarborgen van de wederzijdse veiligheid genegeerd en hebben provocatief het neonazi-regime in Kiev gesteund, dat ertoe heeft aangezet de Russischtalige bevolking van de volksrepublieken Donetsk en Loegansk uit te roeien.
Acht jaar lang heeft het Westen actief gewerkt aan de opbouw van het militaire potentieel van de Oekraïense strijdkrachten, om Kiev aan te sporen tot met geweld oplossen van het conflict in de Donbass en de invasie naar het Krim-schiereiland.
Onder deze omstandigheden was Rusland gedwongen om de Speciale Militaire Operatie op gang te brengen.

Vandaag de dag volgt Washington een koers die erop gericht is het Oekraïne-conflict te laten voortduren. Met dat doel wordt omvangrijke militaire en militair-technische steun naar de Oekraïne gestuurd.
Sinds februari 2022 heeft Kiev meer dan 5.200 tanks en gepantserde gevechtsvoertuigen ontvangen, meer dan 1.300 veldartilleriekanonnen, 200 meervoudige raketwerpers, meer dan 23.000 antitankraketsystemen, 1.200 luchtdoelraketsystemen en -installaties, meer dan 100 vliegtuigen en helikopters, 23.000 drones, evenals een aanzienlijke hoeveelheid munitie van verschillende typen. Ongeveer 100.000 Oekraïense militairen werden opgeleid in de Verenigde Staten en Europa.
Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk hebben aan Kiev meer dan 200 geleide lucht-grondraketten van het type Storm Shadow en Sculp beschikbaar gesteld, die onder andere worden gebruikt om burgerdoelen in de Krim en Donbas te raken.
In oktober van dit jaar leverde Washington ATACMS operationeel-tactische raketten aan de Oekraïne, kennelijk om de doodsstrijd van het regime in Kiev te verlengen.
Ondanks de grootschalige militaire en financiële hulp van het Westen aan de Oekraïne en de totale mobilisatie van Oekraïense burgers, blijven de strijdkrachten van de Russische Federatie doelmatig de opgelegde taken uitvoeren om de doelstellingen van de Speciale Militaire Operatie te bereiken, die door het oppercommando zijn omschreven.

Dit jaar was de belangrijkste taak het afweren van het tegenoffensief van de AFU-stootgroep, waarvan de ruggengraat bestond uit brigades die door westerse landen waren getraind en uitgerust.
Het AFU-commando was van plan onze eenheden te verslaan en Rusland de toegang tot de landcorridor naar de Krim te versperren.
Het plan van de vijand hield in om Melitopol op de 15de dag van het offensief te bereiken en te belegeren. Vervolgens om uitvallen te doen naar de kust van de Azov Zee, de stad Mariupol en de grens met de Krim.
Om dit doel te bereiken verzamelde de vijand begin juni in de richting van Zaporozjje een aanvalsleger van ongeveer 50 bataljons, meer dan 230 tanks en meer dan duizend gepantserde gevechtsvoertuigen, waarvan de helft moderne modellen van buitenlandse makelij waren. Vervolgens werd dit contingent uitgebreid naar 80 bataljons.
Om de plannen van het Oekraïense oppercommando te beletten, voerden onze troepen grootschalige werkzaamheden uit om een geëchelonneerd systeem van technische barrières, verdedigingslinies en posities te creëren.

Nadat ze hun offensief op 4 juni waren begonnen, slaagde de AFU er ten koste van kolossale verliezen in om enigszins op te rukken in de richting van Zaporozjje, maar was niet in staat om door onze tactische verdedigingszone heen te breken.
De situatie op het slagveld veranderde niet door verdere leveringen van westerse wapens aan het regime in Kiev, noch erdoor dat het Oekraïense commando de strategische reserves bij de strijd betrok. Deze acties verhoogden alleen het aantal verliezen aan de zijde van de AFU-eenheden.

Het door de Oekraïne en zijn NAVO-bondgenoten breed aangekondigde tegenoffensief is dus mislukt.
In zes maanden tijd bedroegen de verliezen van de vijand in alle richtingen ongeveer 160.000 man en meer dan 3.000 gepantserde gevechtsvoertuigen, waaronder 766 tanks, en tevens 121 vliegtuigen en 23 helikopters.

De Russische troepen voeren met succes een strategie van actieve verdediging uit, houden vol vertrouwen stand langs de hele linie en breiden de door hen gecontroleerde zones voortdurend in alle richtingen uit. De vijand wordt voortdurend onder vuur genomen, waardoor hij niet kan oprukken.
Russische militairen handelen moedig en vastberaden onder de moeilijkste gevechtsomstandigheden en vervullen doeltreffend hun taken.
Om de doelen van de speciale militaire operatie te bereiken, worden precisiewapens met grote reikwijdte gebruikt om de commandocentrales het leger, de verdedigingssystemen en kritieke militaire faciliteiten te vernietigen. In totaal werden ongeveer 1.500 objecten geraakt.
Een van de resultaten van het gebruik van precisiewapens was een aanzienlijke vermindering van de productiecapaciteiten van het militair-industriële complex van de Oekraïne.

De operationeel-tactische en legerluchtvaart levert een grote bijdrage aan de uitvoering van de taken van de gezamenlijke strijdkrachten. Deze zijn 24 uur per dag in actie, in eenvoudige en moeilijke weersomstandigheden, om vijandelijke strijdkrachten en middelen op te sporen en te vernietigen, en om verkennings- en gevechtsmissies uit te voeren. Sinds het begin van de SMO zijn er door vliegtuigen en helikopters duizenden gevechtsvluchten uitgevoerd. Elke dag liggen de hoofdkwartieren, commandoposten, opslagplaatsen met militaire uitrusting en munitie, en op andere plaatsen waar AFU-personeel gelegerd onder vuur.

De luchtverdedigingstroepen opereren doeltreffen in het gebied van de Speciale Militaire Operatie. Dit jaar vernietigden ze meer dan 6.300 vijandelijke luchtdoelen, waaronder meer dan 4.600 onbemande luchtvaartuigen, meer dan 100 Storm Shadow geleide raketten, ongeveer 90 HARM anti-radar raketten, 30 Totsjka-U operationeel-tactische raketten en meer dan 1.400 MLRS granaten.
Een integraal onderdeel van de gevechtsoperaties was het gebruik van onbemande luchtvaartuigen van verschillende klassen en toepassingen.
Drones worden gebruikt om 24 uur per dag luchtverkenningen uit te voeren over de volledige diepte van vijandelijke troepenformaties en om de coördinaten van gedetecteerde doelen en objectieve te controleren en hun vernietiging door te geven. Er worden taken uitgevoerd om militaire infrastructuurfaciliteiten en het hele scala aan wapens en militaire uitrusting te liquideren. De technieken en methoden voor het gebruik ervan worden voortdurend verbeterd sinds de speciale operatie aan de gang is.

Het regime in Kiev, dat ziet dat de AFU niet in staat is om zijn doelen op het slagveld te bereiken, blijft terroristische strijdmethoden gebruiken, die worden uitgevoerd met de stilzwijgende toestemming en vaak met de steun van Westerse inlichtingendiensten.
Sinds het begin van de speciale operatie zijn duizenden schendingen van de normen van het internationaal humanitair recht geregistreerd.
Dagelijks vinden raket- en artilleriebeschietingen van vreedzame steden en bevolkte gebieden van de Russische Federatie plaats, zonder enige militaire noodzaak. Als gevolg hiervan worden woonwijken, ziekenhuizen, scholen en andere sociale voorzieningen verwoest.
De Oekraïense strijdkrachten gebruiken operationeel-tactische raketten, groot kaliber artillerie, mortieren en MLRSs, waaronder verboden clustermunitie en antipersoonsmijnen, om burgerobjecten te treffen.
Sinds februari 2022 zijn er alleen al op het grondgebied van de Volksrepubliek Donetsk meer dan 4.700 (4.755) burgers gedood, waaronder 140 kinderen. Meer dan 5.000 anderen zijn gewond geraakt.
Meer dan 16.000 woonhuizen en bijna 3.500 civiele infrastructuurvoorzieningen, waaronder ongeveer 700 onderwijsinstellingen en meer dan 200 medische instellingen, zijn verwoest of beschadigd.
Aanslagen op journalisten en vertegenwoordigers van het bestuur van de volksrepublieken Donetsk en Loegansk en de regio’s Zaporozjje en Cherson zijn voor het Oekraïense leiderschap nog steeds aan de orde van de dag.
De Oekraïne laat zijn pogingen om nucleaire terroristische daden te plegen niet varen en stuurt systematisch onbemande luchtvaartuigen uitgerust met explosieven naar de kerncentrale van Zaporozjje en de stad Energodar.
In mei van dit jaar werd een poging van Oekraïense saboteurs om elektriciteitsleidingen van de kerncentrales van Leningrad en Kalinin op te blazen verijdeld.
In de huidige situatie gaat het Ministerie van Defensie van de Russische Federatie door met de geplande activiteiten om de defensiecapaciteit van het land te versterken.
In de loop van dit jaar hebben de strijdkrachten zich beziggehouden met het vergroten van het gevechtspotentieel, het verbeteren van de training van het personeel en van de methodes voor troepen- en wapenbeheer, en het uitrusten van de troepen met moderne wapens en militaire uitrusting.

De Strategische Nucleaire Strijdkrachten gingen door met hun geplande herbewapening met de Yars en Avangard raketsystemen, evenals de modernisering van langeafstandsvliegtuigen om het gebruik van moderne langeafstands-precisiekruisraketten te garanderen.
Een nieuwe door kernenergie aangedreven strategische onderzeebootkruiser van het type Borej-A, de Keizer Alexander III, bewapend met Boelava ballistische raketten, werd aan de marinevloot toegevoegd.

Het aandeel van moderne wapens in de nucleaire “triade” is verhoogd naar 95%.
Rekening houdend met de ervaring van de Speciale Militaire Operatie werden de nodige maatregelen genomen om de samenstelling en structuur van de strijdkrachten te verbeteren en de capaciteiten van het leger in het algemeen uit te breiden.
Als reactie op de NAVO-uitbreiding worden twee strategische territoriale eenheden binnen de strijdkrachten gevormd: de militaire districten Moskou en Leningrad.
In overeenstemming met het besluit van de opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Russische Federatie werd de geleidelijke toename in samenstelling en omvang van de strijdkrachten voortgezet en is hun fulltime sterkte verhoogd tot 1.320.000 militairen.
Bij de grondtroepen zijn twee algemene pantserdivisies en 14 formaties van takken van de strijdkrachten en soorten ondersteuning gevormd.
Er zijn drie formaties van de lucht- en ruimtestrijdkrachten gevormd om de capaciteit van het lucht- en ruimteverdedigingssysteem van de Russische Federatie te vergroten.
Vier onderzeeërs en acht oppervlakteschepen van verschillende klassen zijn toegelaten tot de marine. De bouw van moderne oorlogsschepen voor taken in oceaangebieden en maritieme zones gaat door.
Het defensie-industrieel complex van ons land heeft zijn capaciteiten verveelvoudigd en voorziet de gevechtsvliegtuigen, de marine en de grondtroepen volledig van alle soorten wapens, raketten en munitie.
Dit jaar zijn er meer dan 1.500 nieuwe en verbeterde tanks en ongeveer 3.000 gepantserde gevechtsvoertuigen geleverd om de troepen uit te rusten. Meer dan 230 vliegtuigen en helikopters, meer dan 80 verschillende modellen grond-luchtraketten en meer dan 20.000 onbemande luchtvaartuigen van verschillende klassen en doeleinden zijn geleverd aan formaties en militaire eenheden van de strijdkrachten.


Ondanks westerse pogingen om ons land in de internationale arena te isoleren, bleef het Russische ministerie van Defensie het tempo van de samenwerking met buitenlandse militaire departementen in het kader van militaire en militair-technische samenwerking opvoeren. Dit jaar werden meer dan 600 belangrijke activiteiten uitgevoerd.
Speciale aandacht werd besteed aan het consolideren van betrouwbare en wederzijds voordelige bilaterale betrekkingen binnen het kader van de CSTO(2)Organisatie voor het Verdrag inzake Collectieve Veiligheid, het GOS, en met bevriende staten uit de regio Azië-Stille Oceaan, Afrika, het Midden-Oosten en Latijns-Amerika.
De ontwikkeling van een alomvattend strategisch partnerschap met China en India wordt voortgezet. Met de Democratische Volksrepubliek Korea is een actieve alomvattende samenwerking tot stand gebracht.
De antiterrorismeoefening SMOA Plus werd met succes uitgevoerd met deelname van meer dan 600 militairen uit 12 landen. Samen met Laos waren de strijdkrachten voorzitter van de SMOA Plus-werkgroep van deskundigen inzake humanitaire ontmijning voor de periode tot 2027.
De strijdkrachten zorgden dit jaar voor een hoge intensiteit van operationele en gevechtstraining met buitenlandse partners. Er werden zeventien internationale oefeningen georganiseerd en er werd aan deelgenomen.
De belangrijkste gevechtstrainingen waaraan onze contingenten deelnamen, waren de gezamenlijke marineoefening “Maritime Interaction” met de strijdkrachten van de Volksrepubliek China en de operationeel-strategische oefening “Interaction – 2023”, evenals militaire oefeningen in CSTO-formaat in Wit-Rusland en Kirgizië.
Het jaarlijkse Internationale Militair-Technische Forum “ARMIYA” werd dit jaar bezocht door delegaties van defensiedepartementen van 83 buitenlandse staten, waaronder 41 delegaties onder leiding van ministers van Defensie en hun plaatsvervangers.
Er werden ongeveer 200 bilaterale ontmoetingen met buitenlandse partners gehouden. Bijna 1.500 binnenlandse en buitenlandse bedrijven en organisaties toonden meer dan 28.000 monsters van militaire producten en producten voor tweeërlei gebruik.
In augustus werd de XIe Conferentie van Moskou over internationale veiligheid gehouden. Meer dan 800 afgevaardigden uit 76 landen en 6 internationale organisaties namen deel aan het forum.
De conferentie besprak kwesties van mondiale veiligheid in een multipolaire wereld, evenals de interactie van militaire afdelingen in moderne omstandigheden.

Volgend jaar zal verder worden gewerkt aan het creëren van voorwaarden voor het stabiliseren van de situatie op mondiaal en regionaal niveau, evenals aan de geleidelijke en evenwichtige ontwikkeling van het leger en de marine om de vreedzame sociaaleconomische ontwikkeling van ons land te waarborgen.
Militaire samenwerking met de legers van buitenlandse landen blijft een prioriteit. Er zijn actieve militaire uitwisselingen en gezamenlijke operationele en gevechtstrainingsactiviteiten met de defensiedepartementen van bevriende landen gepland. We rekenen op de actieve deelname van militaire attachés bij het onderhouden van constructieve samenwerking.

Tot slot spreek ik mijn beste wensen uit voor de komende feestdagen – Kerstmis en Nieuwjaar 2024. Ik wens u en uw dierbaren gezondheid, vrede en voorspoed.

Dank u voor uw aandacht.

[einde van de vertaling]

Voetnoten[+]

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.