The Great Reset verandert ongemerkt in The Great Narrative

Onlangs is het WEF weer eens bijeengekomen, dit keer in Dubai en heeft de nieuwste dogma’s verkondigd. Er is nu niet meer sprake van The Great Reset, maar nu wordt The Great Narrative aangekondigd.

Moet ik daaruit nu concluderen dat de operatie Great Reset zo ver gevorderd is, en de overgang naar het transhumanisme al bijna is voltrokken, dat we nu tot de volgende stap kunnen overgaan, namelijk hoe duwen we de bevolking nu deze veranderingen door de strot? En daarvoor is er een mooi verhaal nodig, namelijk de Great Narrative.

In Rubikon is er een artikel bij dit thema verschenen, waarin alles veel beter en minder plat is beschreven.

blank
Foto: 19 STUDIO/Shutterstock.com

The Great Narrative

Het Wereld Economisch Forum sleutelt aan een propagandaverhaal voor zijn transhumanistische plannen.

door Felix Feistel

Elke grote omwenteling die ten nadele is van de meeste mensen plaats vindt, moet vergezeld gaan van een sluitend propagandaverhaal, want anders zou niemand dit accepteren. Dit geldt ook voor de door het Wereld Economisch Forum (WEF) afgekondigde “Grote Reset”. Tot dusver gaat dit nog niet samen met een positief narratief dat ook bij de bevolking – en niet alleen bij investeerders en bedrijfsleiders – met enthousiasme begroet zou worden. Dit euvel zal nu blijkbaar worden verholpen, want van 11 tot 13 november 2021 vindt in Dubai een door het WEF en de Verenigde Arabische Emiraten georganiseerde conferentie plaats. Deze draagt het motto: “The Great Narrative”.

Sinds het begin van het jaar 2020 horen we steeds weer over de plannen van de “Great Reset”, een herstructurering van de menselijke samenleving ten bate van het zogenaamde stakeholder-kapitalisme, volgens de richtlijnen van het WEF. Onder het mom van duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid wordt de mensheid een samenlevingsmodel opgedrongen, dat er uiteindelijk toe zal leiden dat we niets bezitten en gelukkig zouden zijn.

Dit wordt gecombineerd met een in rap tempo ingevoerde digitalisering, totale bewaking en controle, genetische en technische modificaties van mensen om een “Mens 2.0” te creëren. Zogenaamd om de klimaatverandering en de door het kapitalistische systeem veroorzaakte milieuvernietiging tegen te gaan. Nu moeten technologie en bio-ondernemingen, aandeelhouders en nieuwe financiële instrumenten een duurzamer systeem tot stand brengen.

De wereld moet dus worden gered van het economisch en financieel systeem via het economisch en financieel systeem. Daarbij worden de mensen steeds verder van de natuur vervreemd en in hoge mate gedegradeerd tot een klasse van bezitlozen, tot goedkope en gewillige arbeiders, die door de samensmelting van mens en machine volledig onder toezicht staan. Dat de initiatiefnemers zoals Klaus Schwab, Bill Gates, Jeff Bezos en anderen ook afstand zullen doen van hun rijkdom en zich bij de bezitlozen zullen voegen, is vrij onwaarschijnlijk.

Aan deze toekomst is ijverig gewerkt sinds het begin van de massale Corona-paranoia. Het is niet voor niets dat de beschermheer van het WEF, Klaus Schwab, Corona een “window of opportunity” noemde voor de implementatie van het transhumanistische, autoritaire concept. Er wordt ons helemaal niet gevraagd of wij aan deze toekomst willen deelnemen. Een klasse van zelfbenoemde wereldheersers dringt ons gewoon haar ideeën op. Het gaat immers om de totstandbrenging van een maatschappij die deze weinigen een ongekende hoeveelheid macht geeft, regeringen grotendeels overbodig maakt en die beveiligd wordt door totale digitale bewaking.

De eerste stappen in die richting zijn reeds lang gezet.

En terwijl de massa’s grotendeels zijn afgeleid en tot passiviteit zijn gedegradeerd door het verhaal van een virale pandemie, hebben de beleidsmakers in veel landen alles in het werk gesteld om de digitale bewakingsinfrastructuur uit te breiden.

Tegelijkertijd wordt door lock-downs en de verstoringen van de toeleveringsketen eraan begonnen het huidige economische systeem te ontmantelen. We zullen de gevolgen hiervan in de komende maanden en jaren zien. In ieder geval is de overgang naar het door Schwab en Co gepropageerde stakeholder-kapitalisme daarmee voorbereid.

Het creëren van een positief verhaal

Het narratief van de pandemie is een door en door negatief verhaal, gebaseerd op angst. Een dodelijk virus dat lock-downs noodzakelijk maakt, de economische ineenstorting die natuurlijk uitsluitend te wijten is aan het virus, een massale sterfte en de permanente bedreiging van de “volksgezondheid” – dit zijn de paniekverhalen die momenteel de media beheersen. Maar deze kunnen niet eeuwig gebruikt worden om de transformatie te bevorderen. Op een gegeven moment zal het verhaal van de eeuwigdurende pandemie niet meer serieus worden genomen. De mensen worden nu al lakser bij het naleven van het overheidsbeleid. De effectiviteit van het verhaal slijt af. In ieder geval lijkt het onwaarschijnlijk dat een dergelijk negatief verhaal grootschalige veranderingen op gang kan brengen.

Er is echter een narratief, of beter gezegd een ideologie nodig om de massa’s te verdoven, om hen zonder na te denken te laten handelen en om ieder verzet grotendeels uit te schakelen of onder een voorwendsel te criminaliseren. Naast het opwekken van angst – dat het voornaamste element van propaganda is – is een positief verhaal van belang om de mensen een paradijselijke toekomst te voor te spiegelen en daardoor ook elke actie goed te praten. De nazi’s kregen dat voor elkaar door hun verhaal over de “Volksgemeinschaft”, en de communisten in de Sovjet-Unie met hun propaganda over de absolute gelijkheid van alle mensen. Klaus Schwab en zijn soortgenoten zijn zich daarvan eveneens bewust. En daarom hebben zij nu het concept van “The Great Narrative” gelanceerd.

In dit kader werd er van 10 tot 13 november in Dubai, in samenwerking met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), een conferentie gehouden. Op de site van het World Economic Forum wordt “The Great Narrative” beschreven als een van de pijlers van de wereldwijde transformatie. Hier ontstaat dan het narratief waarmee de mensheid naar een duurzamere, inclusievere en veerkrachtigere toekomst geleid zou moeten worden, zoals door Klaus Schwab wordt voorgesteld. Met name de zogenaamde corona-pandemie zou hebben aangetoond dat de toekomstvooruitzichten en de gezondheid van de mensen op lange termijn zorgvuldig in de gaten moeten worden gehouden.

Op het eerste gezicht klinken de doelstellingen heel redelijk. Maar de vraag rijst: Waarom moet een dergelijk verhaal worden uitgevonden, waarom moet het worden voorgeschreven en afgedwongen door een paar machtige en rijke mensen? Hier wordt een agenda despotisch opgelegd en vervolgens met mooie woorden ingekleurd, zonder dat wij er iets over te zeggen hebben.

De figuranten

Denkers uit vele vakgebieden, waaronder “de futuristen” – wat dat ook precies moge zijn -, meer in het algemeen wetenschappers en filosofen, worden geacht mee te gaan in dit narratief. De laatste 20 maanden hebben laten zien wat we van deze “deskundigen” moeten denken. Gezagsgetrouwe filosofen als Richard David Precht, die tot voor kort volledige gehoorzaamheid predikten, hebben dogma’s verkondigd die door zogenaamde “wetenschappers” worden gepropageerd en die grotendeels de reële feiten buiten beschouwing laten,  ten einde een door “futuristen” bedacht beleid door te drukken, dat maar weinig te maken heeft met de werkelijkheid en de mens zelf.

Maar – en dit is bijzonder belangrijk tegen de achtergrond van de zogenaamde corona-pandemie – ook vooraanstaande genetici zijn bij de bijeenkomst betrokken. Naar de rol die zij spelen kan slechts worden gegist. Bepaalde aanwijzingen kunnen worden opgemaakt aan de hand van de plannen voor de “Great Reset”. Jarenlang is gentechnologie aangeprezen als een nieuw wondermiddel in de strijd tegen ziekten, en dit wordt nu versterkt onder de aandacht gebracht. In genetisch opzicht verbeterde versies van de mens lijken ook een rol te spelen in de transhumanistische agenda van het WEF, niet alleen om de mens te “vervolmaken”, maar ook om een biotechnische bewakingsstructuur op te zetten.

Dit voorspelt een toekomst die gedomineerd wordt door tech- en bio-corporaties die de maatschappij beheersen door middel van het toekennen en ontzeggen van “noodzakelijke updates”, behandelingen en de mogelijkheid tot participatie. In de afgelopen 20 maanden hebben wij daarvan al voorbeelden gezien, en deze zijn met verrassend weinig weerstand aanvaard. Dit voorspelt niet veel goeds voor wat er gepland lijkt te zijn.

De vraag die hier ook rijst is: wie heeft deze mensen tot “vooraanstaande denkers” benoemd? Waardoor zijn zij beleidsbepalend? Worden zij als “toonaangevend” aangemerkt omdat zij voor de agenda van het WEF van voordeel zijn?

Het vermoeden ligt voor de hand. Van deze vooraanstaande denkers zijn echter maar een paar namen bekend.

Naast de oprichter van het forum, Klaus Schwab, wordt er maar één naam vaak genoemd. Naast andere hooggeplaatste politici uit de VAE speelt vooral Mohammad Abdullah Al Gergawi, minister van Kabinetszaken van de Verenigde Arabische Emiraten en secretaris-generaal van de Mohammed bin Rashid Global Initiatives, een groep van zelfbenoemde filantropen, een belangrijke rol. Hij is ook lid van de Global Future Council van het WEF. Reeds hierdoor wordt de pretentie om de globale ontwikkeling te kunnen beïnvloeden duidelijk.

Al Gergawi is een sleutelfiguur in de Verenigde Arabische Emiraten. Naast zijn functie als minister van Kabinetszaken is hij ook lid van de Emirates Investment Authority, en dus in zekere zin penningmeester. In verband met de conferentie is het echter bijzonder opmerkelijk dat hij een van de twintig “onafhankelijke deskundigen” was in het Digital Communications Panel van de Verenigde Naties. Een panel, onder meer voorgezeten door Melinda Gates, dat de internationale samenwerking in de digitale ruimte moest helpen versterken. Het werk van het panel wordt nu voortgezet in de UN Digital Cooperation Roadmap. Dit is bedoeld om de digitale samenwerking, maar ook de digitalisering zelf, te versterken. Want volgens Klaus Schwab moet de digitalisering vandaag de dag nog aan kracht winnen.

Al Gergawi zei bij zijn benoeming tot lid van het panel dat digitale technologie binnenkort elk aspect van het menselijk leven zal beïnvloeden. Hij concludeert dat dit zal leiden tot een nieuw tijdperk voor de mensheid. Hij weet precies waar hij het over heeft, want hij leidt verschillende projecten van het WEF en de Verenigde Naties over digitale samenwerking. Hij fungeert dus als schakel tussen de VAE, het Westen en het WEF.

De Verenigde Arabische Emiraten

Maar wat maakt de VAE zo belangrijk voor het WEF? Midden-Oostencorrespondente Karin Leukefeld licht toe dat de VAE een belangrijke partner zijn voor het Westen, d.w.z. de VS, Europa en de de NAVO-landen, maar ook voor het WEF. De VAE vormen een draaischijf voor militaire acties en spionage, en zi ook in belangrijke mate bij de wapenhandel betrokken. De VAE hebben via de Abraham-overeenkomst een connectie met Israël en zijn derhalve een van de weinige Arabische staten die met dit land samenwerken. Zoals Israël voor  het Westen het bruggenhoofd vormt in het Oosten van het Middenlandse Zeegebied, zo vormt de VAE een bruggenhoofd in de Arabische Golf. Beide staten bevorderen dus het machtsoverwicht van het Westen in de betrokken gebieden.

Maar de VAE hebben nog een andere belangrijke betekenis in het kader van de conferentie, want zoals Shoshanna Zuboff het in “The Age of Surveillance Capitalism” heeft beschreven, zijn de VAE wat digitale bewaking betreft, de westerse landen al lang voorbijgestreefd. Dat zal niet verbazen, zij investeren namelijk al sinds 20 jaar onafgebroken in technologieën ten behoeve van de digitale overheersing. Hierdoor hebben zij wereldwijd een leidende rol op dit gebied gekregen. Indien het Westerse kapitalisme dus zijn globale dominantie wil behouden, moet het alles in het werk stellen om zich de daar ontwikkelde en geproduceerde technologieën eigen te maken door de vriendschapsbanden aan te halen met de eigenaren ervan. Deze inspanningen zijn ook gericht tegen China en Rusland, die zich tot nieuwe centra van de wereld aan het ontwikkelen zijn. Dit zal de achtergrond vormen voor de nauwe samenwerking van het WEF met de persoon van Al Gergawi. Afgezien van hem zwijgen alle aankondigingen erover wie nu de “vooraanstaande denkers” zijn.

De inzichten en ervaringen van de deelnemers zullen in een boek worden gebundeld en in 2022 worden gepubliceerd. Wie dus meer wil weten over wat er zoal gepland en overwogen wordt, kan het straks daar lezen. In ieder geval is de tot dusver gepubliceerde informatie zeer summier.

Een nieuwe ideologie

De noodzaak van een globaal narratief, van een globale ideologie dus, werd al in 2017 door het WEF aangekaart en kwam ook in 2020 weer ter sprake. De deelnemende vertegenwoordigers van  het bedrijfsleven, de politiek en economie zijn zich er dus terdege van bewust dat een groot opgezette ideologie noodzakelijk is, om de samenleving volgens de ideeën van de zelfbenoemde voordenkers vorm te geven. Deze zou dan een dekmantel van “er is geen andere oplossing” moeten dragen om de van bovenaf opgelegde omwentelingen en maatschappelijke veranderingen door te drukken, en moet gelijktijdig ook positieve uitstraling hebben. Hierin verschilt het WEF niet van despotische, totalitaire en fascistische regimes, waar deze tactiek ook al goed bekend was en op grote schaal werd toegepast.

Al doende schetsen de deelnemers prachtige beelden van een duurzame, gelijkwaardige, inclusieve samenleving waarbij we allemaal door digitale netwerken met elkaar verbonden zijn. Wie de WEF-pagina’s doorbladert, zal zien dat daar juist onderwerpen als de “vierde industriële revolutie” een rol spelen, evenals duurzaamheid en de strijd tegen de verandering van het klimaat.

Dit alles past uitstekend in elkaar. Met het oog op duurzaamheid moet de industrie worden omgevormd tot een industrie die wordt aangedreven door zogenaamde groene technologieën, digitaal in netwerken wordt opgenomen en wordt aangestuurd door kunstmatige intelligentie (AI). Het moet zelfs voor de voordenkers van het WEF duidelijk zijn, dat dit niets met duurzaamheid te maken heeft, gezien de milieuverwoestende processen die voor “groene technologieën” nodig zijn, de groeiende bergen van electronisch afval en de stijgende vraag naar energie. Het gaat veeleer om een nieuwe bedrijfstak waar hoge winsten worden beloofd in combinatie met dalende kosten, omdat het aantal werknemers dankzij de digitalisering tot een historisch minimum kan worden teruggebracht. Deze bedoelingen te verdoezelen en er een filantropisch tintje aan te geven is het doel van “The Great Narrative”.

Verhaal versus wetenschap

De term “The Great Narrative” is echter niet afkomstig van Klaus Schwab, maar werd door de Franse filosoof Jean-Francois Lyotard bedacht en heet bij hem “Le grand récit“. De term beschrijft een verhaal dat ertoe dient om “macht, autoriteit en sociale gewoonten te legitimeren“.

De macht en het gezag van de leden van het forum moeten juist worden gelegitimeerd om de sociale gebruiken van de toekomst vorm te geven en aan te passen aan de behoeften van de drastisch veranderende economie.

Het is niet voor niets dat het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek een sociaal puntensysteem overweegt naar Chinees model, dat in de denkwereld van degenen die er werken mettertijd zou moeten leiden tot een onderlinge aanpassing van de normen en waarden in de deelnemende landen. Op één lijn gebracht – maar volgens wiens voorstellingen? Wie bepaalt welke waarden binnen de perken zullen vallen van hetgene dat door het sociale puntensysteem wordt aanvaard?

Lyotard schrijft dat narratieven door autoriteiten worden gebruikt om alle alternatieve interpretaties naar hun taalgebruik te over te zetten en zodoende alle bezwaren tegen wat zij zelf zeggen te onderdrukken. Door dit te doen, staan ze haaks op de wetenschap. Elke kritiek, elk afwijkend verhaal, elk wetenschappelijk inzicht wordt onderdrukt, geëlimineerd of gecriminaliseerd door het heersende  narratief. De mensen in de Sovjet-Unie hebben dit al eens meegemaakt, net als de Duitsers onder het fascisme. Ook de geïnstitutionaliseerde godsdienst maakte gebruik van en gebruikt nog steeds een dergelijk narratief, dat elke alternatieve kijk op de wereld onderdrukt en bestraft.

Het “Grote Verhaal” van het WEF maakt aldus de weg vrij voor censuur, repressie en criminalisering van andersdenkenden die een alternatieve kijk hebben op de wereld, de problemen van onze tijd en de samenlevingen. Het leidt tot het buitensluiten van  andersdenkenden, zoals op het ogenblik reeds kan worden waargenomen in verband met Corona, en het kan uitmonden in een schrikbewind.

blank
Mocht  nog iemand eraan twijfelen dat het WEF een sekte is, hier Schwab bij de universiteit van Kaunas.

Het narratief zal worden verspreid via alle mogelijke propaganda-kanalen. Televisie, radio, kranten, maar ook het internet met zijn veelvoud aan portalen en de sociale media zullen een speeltuin worden van de propagandisten. Het bestoken met propaganda vindt reeds op een  dermate grote schaal plaats, dat het onmogelijk is eraan te ontsnappen.

De conferentie over “The Great Narrative” zal naar alle waarschijnlijkheid de denkbeelden uitwerken om de mensen klaar te stomen voor de ernstige, totalitaire omwentelingen die er gaan komen en zal de propagandaverhalen voorbereiden die de verspreiding ervan zullen dienen. Gelijktijdig zal er ook van gedachten gewisseld worden over digitale bewakings- en controlemechanismen, gezien het feit dat de VAE nu al een voorsprong hebben bij de ontwikkeling ervan. Op die manier zal de weerstand verminderd moeten worden en de aanvaarding door de mensen bevorderd.

Maar in eerste instantie dient het narratief ertoe om de aandacht af te leiden van de herverdeling van rijkdom, die de mensen in vrijwillige slaven zal veranderen, die zich er niet eens van bewust zijn dat zij slaven zijn. Dit geheel zal gepaard gaan met een allesomvattende digitale dictatuur die de brede massa zal onderwerpen aan digitale en biologische machtsinstrumenten, die worden gecontroleerd door concerns en financiële oligarchen. Het zal interessant zijn om te zien hoe de propaganda die bedoeld is om ons deze verandering te verkopen, zich in de komende weken en maanden zal ontwikkelen.

 

Zie ook:

Founder of World Economic Forum announces Great Narrative

 

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.